czas czytania: 15 min materiał partnera

W jakim celu wykonuje się inwentaryzację powykonawczą?

Geodeta wykonujący pomiary

Jeśli realizujemy inwestycję budowlaną, na którą konieczne było pozwolenie nadzoru budowlanego, przed rozpoczęciem jego użytkowania musimy powiadomić o zakończeniu budowy. Częścią procesu, którego wynikiem będzie wydanie pozwolenia na użytkowanie, jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Na czym ona polega i jaki jest jej cel? Tego dowiecie się, czytając poniższy artykuł.

Udział geodety w realizacji inwestycji

Geodeta powinien towarzyszyć nam właściwie na każdym etapie budowy. Jeszcze przed jej rozpoczęciem to on zajmie się wykonaniem pomiarów koniecznych do stworzenia projektu oraz tyczeniem działek i budynków czy też innych elementów takich jak uzbrojenie terenu lub drogi dojazdowe.

Inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością tworzenia map aktualizacyjnych oraz wprowadzaniem zmian do map właściwych, co bez udziału specjalisty w tej dziedzinie będzie niemożliwe. Usługi geodezyjne obejmować mogą też obsługę budowy i montażu, co gwarantuje zgodność realizacji z projektem. Leszek Stępień prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjnych dla swoich kontrahentów wykonuje między innymi pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków oraz pomiary w celu ustalenia objętości mas ziemnych.

Równie ważną rolę geodeta odgrywa po zakończeniu prac budowlanych, kiedy to możemy rozpocząć procedurę dopuszczenia budynku do użytku. W tym celu wykonywana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Oprócz niej do nadzoru budowlanego musimy dostarczyć oryginał dziennika budowy, a także oświadczenia kierownika budowy: o zgodności wykonania z projektem i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy. Ponadto potrzebne będą protokoły badań i stwierdzeń, potwierdzenie odbioru przyłączy oraz kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Jej wykonania wymagają wszystkie obiekty budowlane, które wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tej grupy zaliczają się też domy jednorodzinne, których budowa była samowolą budowlaną wymagającą legalizacji. W skład inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez geodetę wchodzi kilka czynności, do których należą:

  • inwentaryzacja budynku,
  • inwentaryzacja działki,
  • inwentaryzacja przyłączy,
  • inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu.

Celem geodezyjnych pomiarów powykonawczych inwentaryzacyjnych jest zarejestrowanie wszystkich zmian, które zaszły na działce od momentu rozpoczęcia budowy od jej zakończenia. Rozpoczyna się ona od pomiaru stanu wyjściowego, co musi być przeprowadzone już na samym początku realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza tworzona jest na jego podstawie oraz na podstawie późniejszych pomiarów odkształceń i przemieszczeń. Powinna składać się z dwóch części: operatu geodezyjnego zawierającego dokumentację geodezyjną tworzoną przez cały czas realizacji budowy oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, która pozwoli nanieść zmiany na mapie zasadniczej.