Sposób posadowienia budynku musi uwzględniać warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji. Obowiązek przeprowadzenia badań geotechnicznych, a dokładniej ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu dla wszystkich rodzajów obiektów wynika z „Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. Niemniej jednak, nawet i bez obowiązku wynikającego z rozporządzenia znajomość właściwości podłoża na działce pozwala uniknąć między innymi zbyt szybkiego osiadania budynku, a konsekwencji pękających ścian, czy też podtapiania piwnic przez wody gruntowe.

Cel badań geotechnicznych

Według aktualnie obowiązującego prawa, do pozwolenia na budowę konieczne jest ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu. Dokumentem ustalającym kategorię geotechniczną obiektu jest opinia geotechniczna. Zatrudnienie geologa w celu sporządzenia takie dokumentu poza ustaleniem kategorii geotechnicznej pozwala zidentyfikować między innymi: poziom wód gruntowych, rodzaj i stan gruntu dzięki czemu mamy możliwość dobrania właściwych fundamentów oraz w pełni bezpieczne posadowienie budynku.

Pierwszy aspekt ma niebagatelne znaczenie dla budowli, które mają zostać podpiwniczone. Wysoki poziom wód gruntowych może wiązać się z koniecznością zmiany projektu, wykonaniem naziomu lub zastosowaniem dodatkowej hydroizolacji. Rodzaj i stan gruntu z kolei oddziałuje na kwestie nośności. Grunty gliniaste w stanie plastycznym oraz miękko plastycznym oraz piaszczyste w stanie luźnym przyczyniają się z reguły to zbyt dużego osiadania budynków. Choć z pozoru podłoże może wydawać się stabilne i odpowiednie do budowy bez specjalnych rozwiązań, to jednak badania geotechniczne pozwalają zweryfikować, czy grunt w rzeczywistości nadaje się do posadowienia obiektu a co za tym idzie jesteśmy w stanie uniknąć przykrych niespodzianek w momencie gdy obiekt jest już wybudowany.

Przebieg badania geotechnicznego

Z reguły tego rodzaju działania składają się z dwóch etapów. Pierwsze badania odbywają się na bezpośrednio na działce, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, gdzie doświadczeni specjaliści np. z firmy geologicznej Barg-Artego,  przeprowadzają odwierty, sondowania, pomiar zwierciadła wód gruntowych oraz pobór prób gruntu i wody. Następnie pobrany materiał jest przekazywany do laboratorium, gdzie poddawany jest specjalistycznym badaniom, dzięki czemu można precyzyjnie określić parametry geotechniczne gruntu, a także skład chemiczny wód i stopień ich oddziaływania na beton. Otrzymane wyniki są dokumentowane w odpowiednim opracowaniu. W zależności od kategorii oraz złożoności warunków gruntowych może to być opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego lub dokumentacja geologiczno-inżynierska która następnie dostarczana inwestorowi. Wspomniane opracowania oprócz interpretacji badań terenowych oraz laboratoryjnych zawierają również niezbędne wnioski wraz z zaleceniami odnoszące się między innymi do sposobu posadowienia obiektu, możliwości odwodnienia terenu i bezpiecznego przeprowadzenia samej budowy.