Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Materiał partnera
2019-08-26

Badania podłoża gruntowego, a także tworzenie na tej podstawie dokumentacji, to zadanie dla specjalistycznych pracowni geotechniki. To one obsługują dzisiaj podmioty publiczne, inwestorów prywatnych oraz biznesowych. Wśród nich zalicza się deweloperów mieszkaniowych, czy dzierżawców nieruchomości. Dowiedz się, czym charakteryzuje się dokumentacja badań podłoża gruntowego.

Pozwolenie na budowę

Dzisiaj wiele inwestycji budowlanych o niejasnych warunkach podłoża gruntowego, nie uzyska odpowiedniego pozwolenia na budowę, bez posiadanych badań. To dlatego dzisiaj zleca się je i wpisuje w koszty całego procesu przygotowawczego, co pozwala ograniczyć problemy administracyjne oraz budżetowe. Wielokrotnie dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) jest w większości przypadków wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę, o czym stanowi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Rodzaje warunków gruntowych

Dokumentacja badań warunków gruntowych określa jasno rodzaj tychże warunków, co wielokrotnie wpływa na przebieg inwestycji, sposobów jej prowadzenia, a także na samą jej opłacalność. Obecnie wyróżnia się głównie trzy kategorie warunków gruntowych. Mowa o tych prostych, złożonych, a także skomplikowanych. Pierwsze z nich dotyczą m.in. podłoża z warstwą gruntową jednorodną genetycznie oraz litologicznie. Drugie, najczęściej związane są z gruntami niejednorodnymi, nieciągłymi, a także zmiennymi genetycznie i litologicznie. Skomplikowane warunki gruntowe, charakterystyczne są przy osuwiskach, przy formach krasowych, deformacjach gruntu, czy przy innych niekorzystnych zjawiskach geofizycznych.

Jakie badania mogą być wykonywane?

W przypadku dokumentacji badan warunków gruntowych, w zależności o typu inwestycji, mogą być przeprowadzane takie analizy terenowe oraz laboratoryjne, jak: wiercenie badawcze, sondowanie statyczne, sondowanie dynamiczne, pomiary głębokości poziomu wód gruntowych, czy określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań makroskopowych. Takie zadania wypełnia przy różnych zleceniach zaś między innymi pracownia GEOBI Michała Bińczyka, która wielokrotnie współpracuje z inwestorami prywatnymi, w celu oceny działek pod kątem wzniesienia na ich terenie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przykładowe składowe dokumentacji badań

Przykładowymi składowymi dokumentacji badań warunków gruntowych, są część tekstowa, graficzna, tabelaryczna, a także obliczeniowa, gdzie znajdują się określone warunki hydrogeologiczne, charakterystyki warunków gruntowych, informacje na temat położenia, ukształtowania i zagospodarowania terenu, a także te związane z doborem metodologii badawczych. Ważne są również mapy dokumentacyjne, wykresy, legendy i parametry geotechniczne gruntów, czy też przekroje geotechniczne, analizy sitowe gruntu, oraz karty wyników sondowania. 

Opracowanie artykułu:

Geobi Michał Bińczyk

ul. Karola Adwentowicza 6/119, 92-536 Łódź Widzew, łódzkie
e-mail
www
telefon