Profesja kierownika budowy jest dzisiaj w budownictwie bardzo ceniona. To ta postać na placu budowy jest bowiem nośnikiem jakości, terminowości, przestrzegania prawa budowlanego, czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez zezwoleń kierownika budowy, ekipa wykonawcza nie może rozpocząć, czy prowadzić inwestycji.

Kiedy powoływany jest kierownik budowy?

Nowoczesne metodologie budownictwa, zawiłe prawo budowlane, a także niesamowicie ważny element umów, którym jest terminowość powodują, że dzisiaj profesja kierownika budowy, jako zarządcy placu budowlanego, jest niesamowicie istotna. Kiedyś klasyfikacje tego typu specjalistów, wykorzystywano głównie przy dużych rozmiarów inwestycji mieszkalnych, komercyjnych, publicznych, gospodarczych, czy przemysłowych. Dzisiaj kierownicy budowy to ważne postacie, również przy budowie domu jednorodzinnego.

Warto wiedzieć! Obecnie każda budowa wymaga obecności kierownika budowy, a ten obowiązek nakłada art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

Obowiązki kierownika budowy

W dużym uproszczeniu można określić kierownika budowy, za zarządcę placu budowlanego, który dba o terminowe wykonywanie prac, o poprawne procesy logistyczne dostaw materiałów, o bezpieczeństwo pracy, czy też o przestrzeganie założeń projektowych i prawnych. Istotne jest zatem dostrzeganie tego, iż specjaliści ci, są potrzebni od momentu wszczęcia inwestycji, po cały proces odbioru danego obiektu. Przykładowymi obowiązkami kierownika budowy, są:

  • przejęcie protokolarne od inwestora placu budowy oraz sprzętu;
  • sporządzanie planu bezpieczeństwa inwestycji, który zostanie własnoręcznie podpisany;
  • odpowiednie zabezpieczenie całego terenu budowy, znajdujących się na nim urządzeń technicznych, stałych punktów osnowy geodezyjnej, czy podlegających ochronie elementów środowiska naturalnego;
  • nadzorowanie wszystkich prac na budowie i kierowanie całą budową pilnując jednocześnie zgodności wykonywanych robót z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami budowlanymi;
  • składanie inwestorowi pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu do porządku placu budowy, czasami także najbliższego sąsiedztwa np. ulicy;
  • uczestniczenie w odbiorze budynku;
  • dbanie o poprawny proces dostaw materiałów na plac;
  • zgłaszanie poprawek budowlanych.

Jeśli poszukujesz zatem firmy, która przejmuje obowiązki kierownika budowy, zgłoś się do przedsiębiorstwa AK-Inżynieria Budowlana. Podmiot ten gwarantuje także adaptację projektów typowych, doradztwo techniczne, przeglądy okresowe, odbiory mieszkań, czy  budowę domów pod klucz.