Kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, inspektor inwestorski – realizacja projektów budowlanych wymaga sztabu specjalistów. Jeżeli planujesz budowę domu jednorodzinnego, warto pomyśleć już dziś o zatrudnieniu kierownika. Sprawdź, jakie obowiązki pełni i czy warto zdecydować się na zatrudnienie kierownika z firmy budowlanej realizującej projekt inwestorski.

Kierownik budowy – opis stanowiska

Prawa i obowiązki kierownika budowy są regulowane art. 24 ust. 2 Prawa budowlanego. W myśl zapisów ustawy kierownik odpowiada za kierowanie pracami budowlanymi w określonymi miejscu. Jego obecność jest niezbędna zarówno w przypadku rozbudowy, jak i nadbudowy obiektu budowlanego. Pełnienie funkcji kierowniczych wymaga stosownych uprawnień do kierowania pracami budowlanymi. W szczególnych przypadkach, wyszczególnionych w ustawie, inwestor musi ustanowić odpowiednich kierowników zarządzających określonym typem robót.

Kierownictwo nad pracami budowlanymi jest równoważne z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej, niemniej praktyka budowlana pokazuje, że na budowie rzadko kiedy jest jeden kierownik – wszystko zależy od specyfiki prac i wymogów powstającego obiektu. 

Jakie obowiązki pełni kierownik budowy?

Do podstawowych obowiązków, pełnionych przez kierownika budowy, należą:

  • przejęcie od inwestora terenu budowy i dbałość o jego odpowiedniego zabezpieczenie;
  • prowadzenie dziennika budowy i kompletowanie pełnej dokumentacji budowlanej;
  • dopilnowanie wszelkich prac geodezyjnych przed posadowieniem budynku (wytyczenie geodezyjne);
  • sprawna organizacja budowy oraz kierowanie nią zgodnie z założeniami projektowymi, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy;
  • zarządzenie wstrzymania robót w przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia i zawiadomienie inwestora o wstrzymaniu robót z powodu niezgodności projektowej;
  • zgłoszenie robót (do sprawdzenia lub odbioru) – w szczególności izolacji, które zostaną zakryte;
  • przeprowadzenie prób i kontroli pracy instalacji i przewodów kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru;
  • skompletowanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie budynku do odbioru;
  • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności efektu końcowego przeprowadzonych prac budowlanych z założeniami projektowymi, oraz gwarancja usunięcia wszelkich stwierdzonych wad;
  • przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Aby mieć pewność, że nadzór budowlany jest prowadzony w sposób rzetelny, najlepiej zatrudnić osobę niezwiązaną z ekipą budowlaną – w pełni niezależną i obiektywną, np. z firmy Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Greń. Profesjonalny doradca z firmy zewnętrznej dokona oceny budowy zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i obiektywnie ustosunkuje się do realizacji zadań projektowych. To pewność, że każdy, nawet najmniejszy błąd ekipy budowlanej, zostanie odnotowany i błyskawicznie naprawiony.