Roboty drogowe to szereg działań mających na celu budowę lub naprawę dróg, a więc jezdni, ścieżek czy parkingów. Wymagania względem ich przebiegu oraz np. stosownego oznakowania określa dokładnie aktualne rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury. Co zatem wchodzi w ich zakres i jaki jest ich ogólny podział? Jakie środki ostrożności należy przy tym zachować?

Jakie są podstawowe rodzaje prac drogowych?

Współcześnie rozróżnia się następujące roboty:

  1. Drogowe. Budowa i sprzęt drogowy, różnego rodzaju place,

  2. Budowlane. Mosty i tory.

  3. Związane z energetyką. Sieci i przyłącza.

  4. Pozostałe. Wodociągowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze oraz gazowe.

  5. Dodatkowe. Oczyszczalnie ścieków czy stacje, jak również prace obejmujące zielone tereny czy hydrotechniczne.

Z kolei roboty drogowe dzieli się na: budowę dróg, odnowę dróg wyłączonych zupełnie z ruchu lub z wyłączonym tylko jednym pasem ruchu oraz częściową odbudowę dróg z jednostronnym wyłączeniem pasa ruchu. Najpopularniejszym podziałem jest wyróżnienie tzw. stacjonarnych i ruchomych prac drogowych, a także inwestycyjne i utrzymaniowe. Do pierwszych zaliczają się działania, które wymagają drogowych znaków ostrzegawczych do oznakowania na noc. Natomiast ruchome, wykorzystujące maszyny, szczególnie tymczasowe nie wymagają oznakowania.

Jaki jest zakres robót drogowych?

Usługi w zakresie brukarstwa obejmują roboty inwestycyjne, czyli budowę nowych dróg. Na działania składa się zarówno projektowanie budynków, jak i zapewnienie materiałów budowlanych oraz podbudowę. Obejmują także działania, które skupiają się na odwodnieniu nowopowstałych dróg. Do inwestycyjnych robót należą wszelkiego rodzaju jezdnie, chodniki, podjazdy, parkingi, place oraz ścieżki rowerowe. Z kolei prace utrzymaniowe polegają na konserwacji dróg. W ich ramach kierownik robót drogowych może zlecić remont uszkodzonych części czy naprawienie nawierzchni. Jest to szczególnie potrzebne ze względu na zmienność warunków klimatycznych. Dotyczy to w szczególności asfaltu. W związku z tym często zastępuje się go kostką brukową lub betonem odpornym na czynniki zewnętrzne. w trakcie prac stosuje się środki bezpieczeństwa m.in. odzież ochronną czy znaki robót drogowych, jak również specjalne oświetlenie i bariery.

Pozostałe części robót drogowych i środki zabezpieczające

Firmy specjalizujące się w brukarstwie dodatkowo wykonują ziemne roboty drogowe, do których zaliczają się wykopy czy nasypy. Oprócz tego działają w zakresie odwodnienia, np. zakładając studnie czy kanalizacje. Do pozostałych części wchodzących w zakres prac drogowych wchodzą różnego rodzaju geosyntetyki (artykuły polimerowe) czy podbudowy, jak również elementy betonowe, kamienne czy nawierzchnie np. żwirowe, z kostki kamiennej albo betonowe. Nawierzchnia jest oznakowana pionowo lub poziomo.

Stosuje się poza tym ekrany akustyczne czy lampy oświetleniowe do wyróżnienia terenu prac. Zakończeniem wieloetapowego procesu jest tzw. humusowanie, czyli właściwe przygotowanie gruntu. W trakcie prac należy pamiętać o środkach zabezpieczających urządzenia, maszyny i pojazdy. Zwłaszcza części studni czy rury kanalizacyjne powinno się zabezpieczyć i wzmocnić stabilność konstrukcji. Ochronne barierki muszą być oznaczone częściami odblaskowymi lub specjalnie oświetlone.