W celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu, gdzie znajduje się instalacja elektryczna wykonuje się pomiary elektryczne. Regularne przeprowadzanie pomiarów elektrycznych sprawia, że instalacja elektryczna jest sprawna, a to z kolei stanowi ochronę przed m.in. porażeniem w przypadku awarii. To właśnie w celach bezpieczeństwa wykonuje się pomiary elektryczne. Jednak czym one dokładnie są, kiedy należy je wykonywać oraz jakie mogą być skutki nie przeprowadzenia pomiarów elektrycznych?

Jak przeprowadza się pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to jedno z zadań, którym zajmują się profesjonalne firmy z branży elektrycznej. Nie możemy samodzielnie przeprowadzać takich czynności. Pierwszym etapem pomiarów są oględziny. W tym czasie elektryk sprawdza prawidłowość podłączenia przewodów elektrycznych, mocowania kontaktów, a także to czy gniazda nie są zbyt blisko źródeł wody. Jeśli podczas oględzin nie wystąpiły żadne nieprawidłowości, wówczas możliwe jest rozpoczęcie dalszych czynności. Pierwszą z nich jest wykonanie pomiaru rezystancji izolacji przewodów instalacji. Czynność ta polega na zmierzeniu natężenia prądu, który przepływa przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego.

Drugim pomiarem wykonywanym przez elektryka jest pomiar pętli zwarcia. Polega on na sprawdzeniu, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy albo wkładka topikowa są sprawne. Ostatni pomiar to pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Podczas jego wykonywania sprawdza się, czy zasilanie zostanie odłączone przez wyłącznik różnicowo-prądowy, gdy napięcie pojawi się na metalowej obudowie.

Kiedy wykonuje się pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne muszą zostać wykonane przede wszystkim zanim oddamy nowy obiekt do użytku. Oprócz tego niezbędne jest ich wykonanie po zakończeniu montażu nowej instalacji elektrycznej lub modernizacji istniejącej instalacji. Oprócz tego pomiary elektryczne są konieczne, gdy wystąpiły czynniki zewnętrzne, oddziałujące na budynek. Takimi czynnikami mogą być wyładowania atmosferyczne, wiatry, intensywne opady, powodzie lub pożary.

Pomiary instalacji elektrycznej, których wykonaniem zajmuje się firma elektryczna Pro&instal Polok B należy również przeprowadzać okresowo, aby upewnić się, czy instalacja działa poprawnie oraz nie stwarza żadnego zagrożenia.

Skutki nie przeprowadzenia pomiarów elektrycznych

Jeśli nie będziemy regularnie przeprowadzać pomiarów elektrycznych musimy liczyć się z rozmaitymi skutkami takiego postępowania. Przede wszystkim zmniejszymy bezpieczeństwo własne i innych domowników, ponieważ nie badana instalacja może grozić porażeniem elektrycznym, a nawet może spowodować pożar. Poza tym za nie wykonanie pomiarów elektrycznych mogą grozić kary finansowe. Kary te mogą zostać nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy i Strać Pożarną.

Kolejnym skutkiem może być brak odszkodowania od ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że podczas wykupienia ubezpieczenia rozmaitych budynków zwykle nie jesteśmy informowani o konieczności posiadania ważnych badań instalacji elektrycznej. Jednakże w trakcie np. pożaru wywołanego przez instalacje elektryczną, niezbędne są aktualne protokoły z pomiarów elektrycznych. Bez tych dokumentów nie otrzymamy ubezpieczenia.

Warto zatem przeprowadzać pomiary elektryczne, nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo.