Geodezyjna dokumentacja powykonawcza jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Geodeci z biura Excentr posiadają uprawnienia w zakresie przeprowadzenia pomiarów i przygotowania operatu inwentaryzacji budynku. Sprawdźmy, co obejmują czynności geodezyjne oraz jaka jest różnica między pomiarami bieżącymi i końcowymi.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – o czym musisz wiedzieć?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to zebranie aktualnych danych działki przez wykonanie pomiarów geodezyjnych. Jak wskazuje specjalista z Excentr, dane są zbierane w czasie wykonywania pomiarów z uwzględnieniem rozmieszczenia przestrzennego elementów zagospodarowania działki. Podstawowym celem pomiarów jest zarejestrowanie wszystkich zmian, które zaszły od rozpoczęcia do zakończenia budowy oraz ich zgodności z projektem budowlanym. W oparciu o zebrane dane geodeta sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną, zawierającą informacje o wniesionych zmianach nanoszonych następnie na mapę zasadniczą, oraz operat geodezyjny, który obejmuje całą dokumentację opracowywaną na określonych etapach budowy (włącznie z pracami przygotowawczymi). Po wykonaniu inwentaryzacji geodeta przekazuje kopię mapy kierownikowi budowy, a oryginały dostarcza do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pomiar bieżący i końcowy – na czym polegają?

Niektóre pomiary geodezyjne muszą być wykonane w trakcie budowy domu. Specjalista z Excentr wyjaśnia, że niezbędnym elementem inwentaryzacji powykonawczej są pomiary bieżące, które dotyczą obiektów zanikających, czyli zasypanych, ukrytych lub zabudowanych. Znajdziemy wśród nich m.in. wodociągi, sieć gazową oraz wszelkie podziemne systemy (w tym szambo). Pomiary końcowe dotyczą natomiast nowo powstałych obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu, czyli wolnostojących budynków, ścian czy murów. Wszelkie czynności geodezyjne wymagają odnotowania w dzienniku budowy.