Prawa i obowiązki nadzoru inwestorskiego oraz projektanta

Materiał partnera
2020-01-30

Wszelkie procesy budowlane nie mogą odbyć się bez wymaganych dokumentów, np. pozwolenia na budowę. Oczywiście nie może także zabraknąć uczestników procesu budowlanego, a tymi są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Każda z wymienionych osób pełni ważną funkcję, jednak jakie są konkretnie prawa i obowiązki nadzoru inwestorskiego oraz projektanta?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – jakie są jego zadania i obowiązki?

Zgodnie z art. 17 Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

  1. inwestor,
  2. inspektor nadzoru inwestorskiego,
  3. projektant,
  4. kierownik budowy lub kierownik robót.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, a w przypadku obiektu skomplikowanego jest nawet zobowiązany w drodze decyzji przez organ wydający pozwolenie na budowę.

Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzanie zgodności realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W trakcie procesu inwestycyjnego inspektor nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad. (art. 25 P.B.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, żądać dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a w określonych przypadkach wstrzymania dalszych robót budowlanych.

Inwestor może zlecić również rozszerzoną formę nadzorowania realizacji tzn. powierzyć nadzorowi inwestorskiemu (wielobranżowy zespół inspektorów) funkcję inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu przekazując część swoich obowiązków i uprawnień w drodze indywidualnej umowy.

Zadania i obowiązki wykonywane przez projektanta

Głównym obowiązkiem projektanta zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego jest opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. W przypadku projektów bardziej skomplikowanych, projekty wykonywane są przez zespół projektantów branżowych.

Osoby wykonujące funkcję projektanta i inspektora nadzoru muszą wykazać się posiadaniem uprawnień budowlanych.

Działalność Firmy Usługowej „GAWŁOWSKI działającej na rynku od ponad 20 lat oparta jest na pracownikach o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, co zostało udokumentowane poprzez liczne nagrody i wyróżnienia dla realizowanych obiektów.

Opracowanie artykułu:

Gawłowski Piotr Gawłowski

ul. Biała 7, 42-221 Częstochowa śląskie
e-mail
www
telefon