Projekt rozbiórki – co powinien zawierać i jak zorganizować prace?

2020-01-17

Wyburzenia i rozbiórka budynków to proces, który składa się z kilku etapów. Określa je dokładnie obowiązujące Prawo budowlane. Jak w związku z tym należy postępować, aby uniknąć kary? Co powinien zawierać projekt rozbiórki i czy zawsze jest wymagany? W jakim przypadku należy go dołączyć i kto decyduje o wydaniu pozwolenia na przeprowadzenie prac rozbiórkowych?

Dlaczego warto zlecić prace rozbiórkowe? Etapy robót

Prawie każdy rodzaj rozbiórki wymaga specjalnego pozwolenia. Wyjątkiem są budowle, które nie są zabytkami i nie są objęte ochroną konserwatorską. Przy tym są niższe od 8 m. Stanowią odmianę robót budowlanych, co wiąże się z pewnymi prawnymi konsekwencjami. Dotyczy to w szczególności postępowania administracyjnego oraz ewentualnych kar, jeśli doszło do ich niedopełnienia. Aby rozpocząć prace rozbiórkowe, potrzeba je najpierw zgłosić do odpowiedniego organu. Po uzyskaniu zgody można przystąpić do ich realizacji. Często też wymagany jest projekt rozbiórki. Wszystko zależy jednak od położenia przeznaczonego na wyburzenie budynku, jego wielkości i ciężaru oraz rodzaju konstrukcji i zapewnienia ochrony np. ludziom. W związku z tym wymagany jest przy demontażu obiektu, który dzieli ścianę z innym. Obowiązuje również w przypadku budowli, które są wysokie, a ich konstrukcja jest skomplikowana.

Jak należy się starać o pozwolenie na rozbiórkę?

W przypadku planowanej rozbiórki budynku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na jego dokonanie. Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dokładnie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które obowiązuje od 2003 roku. Obejmuje kwestie związane z pozwoleniem na budowę razem z decyzją oraz oznajmienie o uprawnieniu do dysponowaniem daną nieruchomością. Do podstawowego pisma należy dodać zgodę właściciela budynku, rysunek jego usytuowania oraz potrzebne opisy. Nierzadko wymaga się również projektu np. rozbiórki stodoły oraz innych pozwoleń czy uzgodnień. Najważniejsze, że prace rozbiórkowe i zabezpieczające można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia. Jest to możliwe jedynie w przypadku stanowienia przez obiekt zagrożenia dla mienia lub ludzi. Prędzej czy później jednak wymagane jest zgłoszenie lub otrzymanie zgody na przeprowadzenie robót rozbiórkowych.

Co powinien zawierać projekt rozbiórki?

Projekt rozbiórki domu czy innego obiektu mieszkalnego oprócz spełnienia wymagań zgodnych z ustawami i Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami powinien się składać z:

  • Inwentaryzacji. W jej skład wchodzą: wszystkie instalacje, rzuty np. piwnicy czy elewacji oraz powierzchnie i wysokości. Przedstawia się ją w formie graficznej i opisowej z dołączonymi fotografiami.
  • Opisu technicznego. Zamieszcza się w nim: niezbędne informacje np. lokalizację, opis i ocenę np. stanu technicznego, charakterystykę zorganizowania prac rozbiórkowych oraz plan robót, transport czy dokumentację fotograficzną.
  • Części graficznej. Dołączone szkice powinny przedstawiać zagospodarowanie terenu, rzuty, określenia np. wjazdu czy umieszczenia tablicy informacyjnej, jak również lokalizację składowiska złomu.
  • Głównego projektu. Obejmującego sieci i rozbiórkę m.in. instalacji wodnej.
  • Pozostałych prac. A więc dodatkowych robót np. przebudowy ogrodzenia.

Przykładowy plan wyburzenia i rozbiórki budynku można znaleźć w Internecie. Powinien zawierać stronę tytułową, listę projektu oraz potrzebną dokumentację m.in. fotograficzną, jak również kopie mapy sytuacyjno-wysokościowej. Decydując się na realizację prac rozbiórkowych, warto wybrać specjalistę w tej dziedzinie. Najlepiej zlecić ich wykonanie firmie, świadczącej tego rodzaju usługi budowlane.