Rodzaje kosztorysów budowlanych

Materiał partnera
2019-06-18
Sporzadzanie kosztorysu

Niezależnie od rozmiarów planowanej inwestycji budowlanej, konieczne jest określenie jej kosztów. Pozwala to zgromadzić potrzebne środki oraz odpowiednio zaplanować przebieg prac. Sporządzeniem kosztorysu budowlanego może zająć się architekt lub inżynier budownictwa. Wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysu budowlanego, ponieważ w różnym zakresie sporządza się go na każdym etapie realizacji.

Czym jest kosztorys?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest kosztorys budowlany. Mianowicie, kosztorys budowlany to dokument finansowy inwestycji budowlanej, w którym zawarte są kalkulacje ceny wykonane zgodnie z ustalonymi metodami. Jego sporządzaniem zajmują się biura projektowe, takie jak biuro usług projektowo-kosztorysowych, które prowadzi Michał Pawlikowski.

Oparcie dla obliczeń stanowią przedmiar oraz obmiar. Przedmiar obejmuje opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych w takiej kolejności, w jakiej będą one wykonywane. Zawiera podstawę do ustalenia ich ceny oraz potrzebną ilość. Nie ma w nim jednak podanych właściwych cen. Obmiar to natomiast opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych, podobnie jak w przypadku przedmiaru, ale wykonywany jest po ich przeprowadzeniu.

Do sporządzenia kosztorysu wykorzystuje się dwie metody: uproszczoną oraz szczegółową. Pierwsza to iloczyn ilości ustalonych jednostek robót przedmiarowych lub obmiarowych, cen jednostkowych dla ustalonych jednostek robót i podatku VAT. Druga metoda polega na obliczeniu sumy: kosztów pośrednich, zysku, podatku VAT oraz iloczynu ilości ustalonych jednostek robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen.

Typy kosztorysów budowlanych

W różnym zakresie  wykonuje się kosztorysy budowlane na kolejnych etapach realizacji inwestycji. Możemy zatem wyróżnić kilka rodzajów kosztorysów budowlanych:

  • kosztorys inwestorski,
  • kosztorys ofertowy,
  • kosztorys powykonawczy,
  • kosztorys zamienny,
  • kosztorys na potrzeby kredytu.

Ten ostatni nie wymaga dokładnych obliczeń, ale z tego tez powodu jest niewystarczający do umów o wykonanie prac budowlanych. Jest za to niezbędny, by uzyskać od banku kredyt.

Kosztorys inwestorski sporządzany jest na podstawie przedmiaru w celu określenia kosztów całej inwestycji oraz cen materiałów budowlanych. Pozwala wskazać koszty poszczególnych etapów realizacji. Wykonawca inwestycji przedstawia kosztorys ofertowy inwestorowi. Zawiera w nim swoją propozycję cen za prace wymienione w przedmiarze. Kosztorys zamienny dotyczy natomiast robót dodatkowych lub zamiennych wymagających sporządzenia osobnej umowy czy aneksu. Ostatni rodzaj, kosztorys powykonawczy, należy sporządzić, jeśli wystąpiły zmiany w stosunku do umowy, przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.

Opracowanie artykułu:

Biuro Usług Projektowo - Kosztorysowych Michał Pawlikowski

ul. Dworcowa 24 lok. 10, 89-600 Chojnice pomorskie
www