Przyłącze kanalizacyjne ważne jest przy każdym budynku niezależnie od jego funkcji, lokalizacji, powierzchni i kubatury, a także od standardu wykonania. W większości przypadków taka instalacja wewnętrzna oraz zewnętrzna łączy się z miejską siecią odprowadzania ścieków, co nie oznacza jednak tego, że to na zakładzie wodociągowym spoczywa obowiązek podłączenia budynku pod swój system. To inwestor musi podjąć współpracę z projektantami przyłączy kanalizacyjnych, a następnie z takimi wykonawcami jak Janusz Dobrzyński z Zabrza. Na właścicielu budynku spoczywają również pełne koszty inwestycji. W jaki sposób należy ją zaś przeprowadzić?

Czym jest przyłącze kanalizacyjne?

Janusz Dobrzyński prowadzący w Zabrzu pracownię INSTALACJE, a świadczący szerokie usługi wodno-kanalizacyjne i hydrauliczne tłumaczy, iż według przepisów przyłącze kanalizacyjne to wszystkie urządzenia kanalizacyjne, sieć kanalizacyjna, przepompowania, oczyszczalnia ścieków oraz instalacje na prywatnych posesjach, którymi zarządza miejscowy zakład wodno-kanalizacyjny. Na ogół przyłącze jest zatem liczone od pierwszej studzienki przy budynku do pierwszego zbiornika w ulicy, a jeśli brak studzienki rozpoczyna się ono od linii granicznej danej działki. Jak dodaje zaś fachowiec Janusz Dobrzyński o wieloletnim branżowym doświadczeniu, na instalację kanalizacyjną zewnętrzną składają się złącza, przewody, studzienki rewizyjne, przewody odpływowe, a także wszystkie elementy łączące zewnętrznie ułożone rury z siecią wewnętrzną w budynku. Mowa zatem o zaworach odcinających oraz wodomierzach.

Jak tworzone jest przyłącze kanalizacyjne?

Tworzenie nowego przyłącza kanalizacyjnego to wieloetapowa inwestycja, którą należy zlecić w pierwszej kolejności pracowni projektowej, a następnie takiemu wykonawcy jak firmie INSTALACJE Janusza Dobrzyńskiego. Zanim na działce zostaną bowiem położone rury, a przy budynku zamontowany zostanie wodomierz, ważne jest wypełnienie licznych formalności i przygotowanie projektu, dzięki któremu instalator wykona solidną instalację zgodną ze wszystkimi normami. Do etapów tworzenia przyłącza zalicza się zatem:

  1. Wystąpienie do zakładu kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dla planowanego przyłącza.
  2. Otrzymanie od zakładu warunków technicznych przyłączenia do sieci miejskiej.
  3. Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego wraz z uzgodnieniem dokumentacji w ZUD i w zakładzie wodociągowym.
  4. Zgłoszenie prac w starostwie (złożenie wniosku zgłoszeniowego, projektu z uzgodnieniami, dokumentów potwierdzających prawo do działki).
  5. Zatrudnienie wykonawcy np. Janusza Dobrzyńskiego z Zabrza.
  6. Wystąpienie do zarządu dróg o pozwolenie zajęcia pasa drogowego.
  7. Przeprowadzenie prac wykonawczych i zgłoszenie ich zakończenia zakładowi wodociągowemu.
  8. Odbiór przyłącza przez zakład.
  9. Podpisanie umowy eksploatacyjnej z zakładem wodociągów i kanalizacji.

Dlaczego warto tworzyć przyłącze z firmą Janusza Dobrzyńskiego?

Tworzenie przyłącza kanalizacyjnego to zadanie dla doświadczonych wykonawców, którzy poprawnie zrealizują każde najmniejsze założenie projektowe oraz wytyczne zapisane w warunkach technicznych przyłączenia. Inwestorzy z Zabrza i okolic powinni zatem zainteresować się usługami monterskimi firmy INSTALACJE Janusza Dobrzyńskiego, która może podjąć się prac w roli wykonawcy lub podwykonawcy.  Liczyć przy tym można na dyspozycyjność i terminowość, atrakcyjne ceny usług, a także na ich kompleksowość. Janusz Dobrzyński gwarantuje bowiem zarówno tworzenie przyłącza kanalizacyjnego, jak i montaż wodomierzy oraz niezbędnego w wewnętrznej sieci osprzętu.

Inwestorom gwarantowana jest też pomoc w zakupie wszystkich materiałów instalatorskich, a po zrealizowaniu inwestycji mogą oni skorzystać z szerokiej obsługi serwisowej. Janusz Dobrzyński wymienia rury i  konserwuje sieci zewnętrzne i wewnętrzne, działając w ramach pogotowia hydraulicznego. Szybkie usuwanie awarii sanitariów, zapewnione!