Geodeta jest w stanie sporządzić szereg opracowań kartograficznych czy wykonać pomiary konieczne do zrealizowania konkretnych inwestycji budowlanych. Jedną z usług świadczonych przez tego typu specjalistów jest podział i rozgraniczenie nieruchomości. Wydzielenie nowych działek gruntu lub dokładne przygotowanie linii granicznych to niektóre z prac, jakie są w tym zakresie wykonywane przez geodetę. Czym jeszcze zajmie się on w ramach takich czynności?

Przeniesienie własności nieruchomości

W niektórych przypadkach konieczne jest przeniesienie własności nieruchomości. Wydzielenie jej części musi być przeprowadzone przez realizację pomiarów, jakie zostaną dokonane przez wykwalifikowanego geodetę. Operat w takim wypadku musi być przedstawiony w odpowiednich instytucjach, co pozwoli rozpocząć prace w terenie. Geodeta weźmie pod uwagę wszelkie materiały związane z charakterystyką danej nieruchomości, co najczęściej oznacza analizę opracowań kartograficznych czy ewidencji gruntu. Niezbędne jest też zwrócenie uwagi na stan prawny.

Po ustaleniu wszelkich niezbędnych danych związanych z nowym podziałem nieruchomości dokonywane są pomiary terenowe. Aktualizacja mapy zasadniczej daje możliwość uzyskania projektu działki po dokonaniu podziału. Usługi geodezyjne w tym zakresie kompleksowo realizuje firma Geodex Sp. z o.o., która zajmuje się również rozgraniczeniem nieruchomości. W przypadku jej podziału warto wspomnieć o konieczności złożenia kompletnego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Tylko takie działanie daje możliwość właściwego przeprowadzenia podziału nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości

Do często wybieranych usług geodezyjnych zalicza się również wspomniane rozgraniczenie nieruchomości. Jest ono konieczne w momencie, gdy granice wyznaczonej działki stały się przedmiotem sporu między stronami, a te nie są w stanie ich wykazać, powołując się na stan prawny. W takiej sytuacji konieczne jest nawiązanie współpracy z geodetą, który w sposób rzetelny wyznaczy położenie wybranych punktów granicznych. Dzięki jego pomiarom ustalone zostaną również linie graniczne, a po ich utrwaleniu możliwe jest uzyskanie właściwego rozgraniczenia nieruchomości.

Konieczne jest także sporządzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją tego procesu, czym również zajmie się geodeta. Takie usługi geodezyjne mogą być również wymagane w niektórych sytuacjach. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy dokonywane jest scalenie gruntów. Rozgraniczenie nieruchomości jest przeprowadzane z urzędu, czym zajmie się uprawniony geodeta wskazany przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.