Wytyczanie budynku w terenie

Materiał partnera
2019-11-20

Budowa budynku rozpoczyna się od jego wytyczenia w terenie. Jest to pierwsza czynność, którą kierownik budowy wpisze do dziennika budowy. Od tego etapu budowy zależy przebieg całej budowy, dlatego czynności geodety na budowie mają bardzo duże znaczenia. Ponieważ tylko geodeta o odpowiednich uprawnieniach może zająć się tyczeniem budynku na terenie budowy.

Czym zajmuje się geodeta?

Tyczenie fundamentów budynku to zaznaczenie, na terenie budowy, najważniejszych punktów przyszłego budynku, w sposób widoczny i wygodny dla kierownika budowy. To on bowiem będzie później z tych oznaczeń korzystał. Z tego powodu sposób tyczenia budynku musi być uzgodniony pomiędzy kierownikiem budowy, a geodetą posiadającym uprawnienia do wykonywania tej czynności oraz inwestorem. Umawiając się z uprawnionym geodetą z firmy Gogrunt ustalamy kiedy praca ta zostanie wykonana, jaką metodą i za jaką cenę. Firma geodezyjna oprócz wytyczania budynków zajmuje się także innymi pracami geodezyjnymi, takimi jak:

  • pomiary geodezyjne, w tym pomiary powykonawcze budynków i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, pomiary specjalne;
  • wytyczenia sieci uzbrojenia terenu;
  • zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej;
  • aktualizacja ewidencji gruntów i okazania granic;
  • podziały nieruchomości;
  • sporządzanie map do celów projektowych, opracowanie map numerycznych;
  • geodezyjna obsługa inwestycji.

Jeśli wybrany przez nas geodeta stale pracuje na danym terenie, działa to na naszą korzyść, ponieważ zna on panujące warunki terenowe i gruntowe, i będzie wiedział, czego można się spodziewać pod powierzchnią gleby.

Metody tyczenia budynków w terenie

Fundamenty można w terenie wytyczyć różnymi sposobami. Pierwszą różnicą jest to, że niektórzy kierownicy budów wolą, by zaznaczone były narożniki budynku, inni zaś, by były to punkty przecięcia osi ścian. Fundamenty wytyczane są przez uprawionego geodetę na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego przez odpowiedni urząd. Wytyczone punkty geodeta zaznacza poprzez np. wykopanie rowków, bądź posypanie ziemi wapnem. Metody o większej trwałości to ławy drutowe albo oznaczanie za pomocą palików.

Opracowanie artykułu:

Geogrunt Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Inżynierska 49 U29, 53-228 Wrocław Fabryczna, dolnośląskie
e-mail
www