Obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dotyczy każdego, kogo działka znajduje się w ich pobliżu. Podłączenie finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Jak przyłączyć dom do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Jakich formalności dopełnić? Jakie są opłaty?

Koszty przyłącza wodociągowego
Zapłacić trzeba za wydanie warunków przyłączenia, wykonanie projektów przyłączy, za wybudowanie przyłączy oraz ich odbiory oraz próby techniczne i prace geodezyjne. Czynnikami wysokości ceny końcowej za kompleksowe przyłącza są: wytyczne oraz warunki techniczne wydawane przez administratora sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, długość wykonywanego podłączenia wody i kanalizacji - im dłuższe tym tańsza cena jednostkowa 1 metra, technologia, materiały ich parametry, średnice, a także klasa gruntu, wysokość wód gruntowych, technologia włączenia do głównej sieci wodociągowej, zagłębienie głównego przewodu sieci kanalizacyjnej, ilość załamań oraz umiejscowienie sieci głównej i zależne od tego dodatkowe uzgodnienia.  Prace można zlecić miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej albo zatrudnić projektanta i wykonawcę, co może być tańszą opcją. Zgłoszenie budowy przyłącza nie jest konieczne. Konieczne jest natomiast wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza na mapie zasadniczej.

Procedura wykonania przyłącza wody i kanalizacji
Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy wypełnić zlecenie wniosek o wydanie warunków technicznych. Trzeba w nim podać cel poboru wody, szacunkowe zapotrzebowanie na nią, określić rodzaj ścieków i ich spodziewaną ilość. Do wniosku należy załączyć aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych. Po uzyskaniu warunków należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Wykonany projekt należy uzgodnić w celu sprawdzenia jego zgodności z wydanymi warunkami technicznymi. Projekt techniczny powinien zawierać: część opisową dotyczącą wykonywanych przyłączy i cześć rysunkową dla przyłącza kanalizacji i wodociągu. Po zaakceptowaniu projektu można zlecić wybranemu wykonawcy budowę przyłączy i zgłosić rozpoczęcie robót w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym. Pracownik zakładu przeprowadzi kontrolę przed zasypaniem przyłączy i odbiór techniczny po zakończeniu robót. Ostatnia formalność to podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do realizacji przedsięwzięcia najlepiej zatrudnić specjalistów w dziedzinie hydrauliki sieci wodno-kanalizacyjnych. Zwykle działania takich firm obejmują cały zakres, od projektów po wykopy i konieczne pozwolenia. A zmontowane zamontowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne posiadają wieloletnią gwarancję.