Zdarza się, że zachodzi konieczność usunięcia drzewa lub krzewów z terenu posesji lub przestrzeni publicznej. Jednak nie zawsze właściciel działki może dokonać jego wycinki, nawet w przypadku, gdy sam przed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty je zasadził. Kiedy można wyciąć drzewo? W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na jego usunięcie? Czy za wycięcie drzewa trzeba zapłacić?

Kiedy może zachodzić konieczność usunięcia drzewa?

Czasami prowadzenie prac pielęgnacyjnych zarówno na miejskich terenach zieleni tj. parkach czy skwerach, jak i na prywatnych posesjach wymaga wycięcia drzew lub części krzewów. Przyczyną może być ich nadmierne rozrastanie, którego właściciel początkowo nie przewidział. Z potrzebą wycięcia należy liczyć się także w przypadku, gdy drzewo jest chore i jego likwidacja okazuje się niezbędna dla ochrony innych roślin. Zdarza się również, że stare drzewo obumiera i część spróchniałych konarów zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt lub może uszkodzić pobliskie budynki. Także przy zakupie działki może się okazać, że rozmieszczenie rosnących na niej drzew i krzewów będzie wymagało korekty w związku z planowaną budową domu czy doprowadzeniem mediów. 

Czy do wycinki zawsze niezbędne jest pozwolenie? 

Wymogi, jakie należy spełnić, reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dn. 17 czerwca 2017 r. Nie zawsze na wycięcie drzewa lub usunięcie krzewów potrzebna jest zgoda odpowiedniego urzędu. Jest ona wymagana, gdy krzewy rosną w skupisku o powierzchni większej niż 25 m kwadratowych. Z kolei w przypadku drzewa zazwyczaj, kiedy obwód pnia mierzony na wys. 5 cm przekracza 50 cm. Zasada ta nie dotyczy jednak kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, kiedy to obwód musi być większy niż 65 cm. Natomiast przy wycince topoli, wierzb, klonów jesionolistnych oraz klonów srebrzystych pozwolenie jest konieczne, gdy obwód przekracza 80 cm. Jeżeli nie masz pewności, jaka procedura jest wymagana w Twoim przypadku, przygotowanie wniosku możesz zlecić Pracowni Projektowej Magdaleny Loose. Kiedy pozwolenie będzie konieczne, niezbędne jest dokonanie drugiego pomiaru obwodu na wysokości 130 cm. Gdy pni jest kilka, należy podać sumę ich obwodów. W sytuacji kiedy korona drzewa zaczyna się poniżej 130 cm, obwód pnia mierzy się bezpośrednio pod nią. Pomiar ten jest niezbędny do ustalenia opłaty, jaką trzeba będzie uiścić za wycinkę. Kwota ta jest uzależniona od gatunku wycinanego drzewa lub usuwanych krzewów. 

Jak wygląda zgłaszanie zamiaru usunięcia drzewa?

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać dane osobowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być ono usunięte, a także rysunek z zaznaczoną jego lokalizacją na terenie posesji. Należy je składać do odpowiedniego organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast w przypadku gdy usunięcie drzew lub krzewów planowane jest z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, decyzję wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Należy pamiętać, że jeżeli w koronie drzewa bytują ptaki lub inne zwierzęta objęte ochroną gatunkową, niezbędne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.