Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów

Materiał partnera
2019-05-30

Z biegłymi rewidentami firmy podejmują zarówno stałą współpracę, jak i tę doraźną. W pierwszym modelu najczęściej mowa o świadczeniu obsługi kadrowo-płacowej oraz księgowo-rachunkowej. Przy drugiej opcji mamy do czynienia głównie z usługami  dotyczącymi przeprowadzania różnego rodzaju analiz ekonomicznych i audytów. Wśród nich bardzo ważne są badania sprawozdań finansowych.

Po co wykonywane jest badanie sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdań finansowych to usługa, którą wykonuje się w dwóch głównych celach. Pierwszym z nich jest określenie, czy owe sprawozdanie roczne, które zostanie przesłane do konkretnej instytucji państwowej, jest sporządzone według wszelkich zasad prawnych i rachunkowych. Istotą jest zweryfikowanie poprawności danych z ksiąg rachunkowych oraz wszelkich kont pomocniczych oraz konta głównego, czy z faktur. Biegły rewident ma zatem za zadanie takie przeanalizowanie sprawozdania, aby firma nie naraziła się na kary i grzywny, za nieprawidłowe, czy nieterminowe przedstawienie swojego sprawozdania.

Celem drugim badania tegoż złożonego dokumentu, jest  zaproponowanie firmie zmian w jej organizacji i w jej działaniach na rynku. Biegły rewident, może wyznaczyć  między innymi skuteczniejsze procedury zabezpieczające ruchy gospodarcze przedsiębiorstwa i te obniżające ryzyko finansowe różnych przedsięwzięć.  Dzięki eksperckiej wiedzy, możliwe jest także zweryfikowanie całego systemu zarządzania, w tym w szczególności procesami księgowania. Pozwala to wdrożyć np. odpowiednie optymalizacje podatkowe w przyszłości, czy zasady rachunkowości zarządczej!

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Badanie sprawozdania finansowego polega przede wszystkim na wspomnianym weryfikowaniu poprawności wszystkich zawartych danych. Dokonywane jest to na podstawie prawa międzynarodowego i krajowego, a także obszarów ryzyka finansowego, gospodarczego i podatkowego firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli. Cała procedura badania zawiera zatem m.in. takie etapy, jak: badanie systemu ewidencji jednostki, sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, inwentaryzacja składników majątkowych,  badanie sprawozdania z działalności jednostki za badany okres obrachunkowy, pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym oraz wymogami prawa, sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy, czy też przygotowanie szczegółowego raportu końcowego.

Skorzystaj z pomocy Biegłego Rewidenta Krzysztofa Jaskulskiego z PROFIT-BILANS! Jeśli poszukujesz sprawdzonego, doświadczonego i wnikliwego eksperta podatkowego, rachunkowego oraz biznesowego, koniecznie skorzystaj z usług Krzysztofa Jaskulskiego, który wyróżnia się długoletnią praktyką. Do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KRBR, został wpisany on już w 1992 roku, pod numerem indentyfikacyjnym 1400!