Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko duża szansa na sprawdzenie swoich sił w biznesie, ale też obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji. Oprócz tradycyjnej księgowości, niektóre przedsiębiorstwa zobowiązane są sporządzania sprawozdań finansowych, które następnie wnikliwie badane są przez odpowiednie organy. Kim jest biegły rewident i jaka jest jego rola w całym tym procesie?

Biegły rewident- kto to taki?

Praca biegłego rewidenta polega na przeprowadzaniu czynności rewizji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach. Mowa o audycie finansowym, podczas którego badana jest rzetelność i dokładność sprawozdań finansowych, przygotowanych przez księgowość danej firmy. Wszystkie te działania mają na celu skontrolowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potwierdzenie legalności zaksięgowanych dochodów. Aby zostać biegłym rewidentem należy spełnić szereg warunków. Należy między innymi

  •          posiadać nieposzlakowaną opinię
  •          korzystać z pełni praw publicznych
  •          mieć zdolność do czynności prawnych
  •          ukończyć studia wyższe

·         odbyć odpowiednie praktyki z zakresu rachunkowości i prowadzenia audytów finansowych

·         uzyskać pozytywny wynik egzaminu dla biegłego rewidenta

·         złożyć ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Osoba, która spełniła powyższe warunki, zostaje wpisana do rejestru biegłych rewidentów i od tej pory może pracować na własny rachunek bądź zostać pracownikiem firmy audytorskiej.

Jakie przedsiębiorstwa podlegają audytowi finansowemu?

Jak informuje biegły rewident z firmy Audyt i Doradztwo -obowiązek poddania się audytowi finansowemu posiadają wszystkie spółki akcyjne oraz duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają wielu pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i mogą się pochwalić dochodami rzędu 5000000 euro w roku. Kierownictwo firmy, która ma obowiązek poddać się audytowi finansowemu, nie może samo wybrać firmy audytorskiej, decyzja ta zostaje narzucona odgórnie.

Jakie dokumenty należy udostępnić biegłemu rewidentowi?

Podczas kontroli biegły rewident musi mieć dostęp do takich dokumentów firmy jak księgi rachunkowe, umowy handlowe i bankowe, uchwały z posiedzeń zarządu firmy i rady nadzorczej oraz wszystkich innych akt, które obrazują dochody i koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Ponadto specjalista prosi o wgląd do podstawowych dokumentów, w których zawarte są informacje takie jak:

  •          NIP
  •          REGON
  •          rejestracja w ZUS lub PFRON
  •          odpis KRS
  •          umowa lub statut jednostki
  •          raporty i sprawozdania finansowe za rok ubiegły, o ile kontrolą przedsiębiorstwa zajmowała się inna firma zewnętrzna

Po przeprowadzeniu wnikliwej kontroli, biegły rewident wydaje stosowną opinię, która zawiera wnioski i konkluzje, dotyczące badanego sprawozdania finansowego.