Ubezpieczenie nieruchomości pozwala nam spać spokojniej. Chroni nas, w zależności od zakresu polisy klęsk żywiołowych, sytuacji losowych i gwarantuje odszkodowanie w razie włamania do lokalu mieszkaniowego. Jednak jako osoby ubezpieczone posiadamy również pewne obowiązki, których nieprzestrzeganie może wpłynąć na decyzje ubezpieczyciela. O czym należy pamiętać?

Zakres polisy mieszkaniowej

Ubezpieczenie nieruchomości może mieć różne warianty, a tym samym zakres, jednak do najważniejszych zaliczyć możemy zabezpieczenie w przypadku sytuacji losowych spowodowanych żywiołami, szkody wyrządzone przez akty wandalizmu, zabezpieczenie na wypadek włamania oraz przed szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta.

Dodatkową opcją jest również ubezpieczenie OC mieszkańców, chroniące nas w przypadku, gdy nieumyślnie wyrządzimy szkodę – np. zalejemy mieszkanie sąsiadów.

Doborem najlepszego dla nas ubezpieczenia zajmują się pośrednictwa ubezpieczeniowe, takie jak In-Plus w Strzelcach Opolskich. Doświadczeni doradcy ubezpieczeniowi na podstawie naszych potrzeb i możliwości finansowych proponują najkorzystniejszy dla nas wariant, spośród wielu dostępnych ofert ubezpieczalni.

Jakie są obowiązki osoby ubezpieczonej?

Obowiązki ubezpieczonego zawiera dokument OWU, załączony do polisy mieszkaniowej. Opisuje on najważniejsze kwestie związane z warunkami ubezpieczenia, w tym zasadami, których przestrzegać musi osoba ubezpieczona, aby otrzymać rekompensatę w postaci odszkodowania, jeśli wydarzy się sytuacja objęta ubezpieczeniem. Do najważniejszych obowiązków ubezpieczonego zaliczyć możemy:

  • zachowanie określonych środków ostrożności,
  • właściwa eksploatacja posiadanego mienia,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz konieczność regularnych przeglądów technicznych,
  • zabezpieczenie mienia – szczególnie istotne w przypadku włamań,
  • obowiązek ratowania mienia i ograniczenia rozmiarów szkody – oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa własnego i innych mieszkańców.

Ponadto osoba ubezpieczona zobowiązana jest do posiadania określonych dokumentów, niezbędnych do wypłacenia odszkodowania w przypadku zdarzania objętego polisą. Do dokumentów takich należy – w przypadku, gdy nieruchomość jest domem:

  • pozwolenie na budowę,
  • protokoły odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
  • protokoły budowlane, a także aneksy do nich.

Zarówno w przydatku domu, jak i mieszkania powinniśmy również móc przedstawić ubezpieczalni zaświadczenia odbytych przeglądów technicznych i dowody zakupu ubezpieczonego mienia. Ubezpieczalnia zazwyczaj wymaga również sporządzenia spisu ubezpieczonego mienia wraz z cenami oraz dostarczenia protokołów i zaświadczenia od policji, straży pożarnej czy innych służb, które interweniowały w miejscu ubezpieczenia opisującego szkody.

Co, gdy dojdzie do zaniedbania?

Opisane w OWU warunki są obligujące i należy ich przestrzegać, w przeciwnym wypadku może spotkać nas przykra niespodzianka. Ubezpieczyciel może odmówić nam wypłacenia odszkodowania, jeśli ubezpieczony nie dotrzymał warunków umowy.

Przykładowo, kiedy opuścimy mieszkanie i nie zamkniemy drzwi na klucz, musimy liczyć się z tym, że jeśli podczas naszej nieobecności dojdzie do kradzieży, większość ubezpieczycieli nie uzna w ogóle naszej szkody i nie otrzymamy opisanego w polisie odszkodowania. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli do wypadku – np. eksplozji instalacji gazowej dojdzie na skutek rażącego zaniedbania i braku aktualnych przeglądów instalacji.

Brak ważnych przeglądów – jakie ma konsekwencje

Zaniedbanie przeglądów może zmieć poważne skutki, dlatego warto przestrzegać zaleceń polskiego prawa. Jednym ze skutków jest wymieniony już wyżej brak akceptacji wniosku ubezpieczonego przez ubezpieczyciela, jednak nie jest to jedyne, co nam grozi.

W najgorszym wariancie zaniedbania przeglądów doprowadzić mogą do niebezpiecznego wypadku, a w konsekwencji uszczerbku na zdrowiu lub utracie życia mieszkańców. W łagodniejszym wariancie grozi nam natomiast kara pieniężna, za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów.