Śmierć to nieodłączny element życia każdego żywego organizmu. Warto jednak pamiętać, że tak jak w przypadku śmierci człowieka obowiązują odpowiednie procedury, tak i po śmierci zwierzęcia, zarówno domowego, jak i gospodarskiego, istnieją określone zasady postępowania z jego ciałem. Dotyczy to także koni, gdzie jednym z najważniejszych elementów całego procesu utylizacji, jest transport zwierzęcych zwłok do zakładu utylizacji, który powinien być zrealizowany rzez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Figa Odbiór surowców pochodzenia zwierzęcego Andrzej Figa.

Gdy koń umiera…

Konie to wyjątkowe zwierzęta, które od wieków zajmują ważne miejsce w historii człowieka, dlatego też śmieć konia to dla zdecydowanej większości właścicieli temat dość trudny. Należy jednak pamiętać, że choć jeszcze do niedawna zwłoki zwierząt (także koni) bywały "po cichu" zakopywane w nieodpowiednim miejscu (niekiedy na polu, a czasami blisko zabudowań), to biorąc pod uwagę masę ciała zwierzęcia i wynikającą z tego dużą skalę potencjalnego zagrożenia dla środowiska (np. skażenie biologiczne wód gruntowych substancjami powstałymi w wyniku rozkładu tkanek) oraz epidemie chorób, takie pozbywanie się ciał zwierząt, także koni, stanowi postępowanie niewłaściwe i jest ono niezgodne z obowiązującymi przepisami. Należy bowiem pamiętać, że aktualne prawo nakazuje utylizację (spalenie) padłego zwierzęcia w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, przy czym jego transport do firmy utylizacyjnej należy powierzyć profesjonalistom, takim jak Figa Odbiór surowców pochodzenia zwierzęcego Andrzej Figa. Wynika to z faktu, że jak mówi przedstawiciel firmy Figa –

Wszelkie próby samodzielnego usunięcie ciała zwierzęcia w celu jego pogrzebania czy spalenia w miejscu, które nie jest przeznaczone do tego celu, jest niedopuszczalne, wykracza poza normy obowiązującego prawa i zagraża środowisku. Dlatego też w ramach naszych usług oferujemy transport zwłok zwierząt dowolnych gabarytów (zwierząt domowych, gospodarskich, w tym także koni). Realizując nasze zadania zachowujemy najwyższe standardy higieniczne (przewóz zwłok zwierzęcych w jednorazowych workach i kontenerach z atestem). Dodatkowo, oprócz doświadczenia i dysponowania flotą przystosowanych do tego celu pojazdów, cechuje nas szybkość działania, co wynika z faktu, że mając świadomość, że martwe ciała są siedliskiem bakterii wywołujących groźne choroby zakaźne, niezwykle ważne jest szybkie uprzątnięcie zwłok i przewiezienie ich do odpowiedniego miejsca w celu spopielenia.

Czym są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego?

Wszelkie działania związane z utylizacją, zarówno martwych koni, jak i innych zwierząt, w tym także usługi realizowane przez firmę Figa, czyli odbiór i transport ciał zwierząt do zakładów utylizujących, podlegają odpowiednim regulacjom prawnym. Dotyczy to także tzw. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, które podzielne są na trzy kategorie:

  • kategoria I - w ramach której działalność swoją prowadzi firma Figa, obejmuje materiały, które nie mogą zostać wykorzystane z uwagi na najwyższą potencjalną szkodliwość, a są to martwe zwierzęta (domowe, gospodarskie egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta laboratoryjne) i ich wszystkie części, włącznie z ich skórami, a także materiały szczególnego ryzyka (SRM), osady z oczyszczalni zakładów przetwarzających materiały SRM lub zakładów pozyskujących SRM oraz produkty zwierzęce zawierające substancje zabronione,

  • kategoria II - materiały, które mogą zostać wykorzystane do ponownego przetworzenia, ale pozyskane z nich produkty mogą być przeznaczone wyłącznie do spożycia przez zwierzęta (np. treść przewodu pokarmowego, odpady zawierające ciała obce itp.),

  • kategoria III - produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w których nie wykryto żadnych potencjalnie niebezpiecznych objawów, substancji itp. Są to elementy ubijanych zwierząt uznane za zdatne do spożycia przez ludzi (zgodnie z prawem wspólnotowym).

UPPZ są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, a co za tym idzie dzielimy je materiały szczególnego ryzyka (kategoria 1), wysokiego ryzyka (kategoria 2) lub materiały niskiego ryzyka (kategoria 3), zaś sam sposób postępowania w ramach poszczególnych kategorii zależy od rodzaju produktów i dotyczy przetwarzania, zbierania, transportu, magazynowania, użycia i niszczenia.

Przepisy regulujące podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z procedurami dotyczącymi zarówno martwego konia, jak i zwłok innego zwierzęcia domowego lub gospodarskiego, są dość jasne, a co za tym idzie absolutnie nie należy podejmować samodzielnych prób utylizacji materiałów pochodzenia zwierzęcego, a przede wszystkim w pierwszej kolejności należy skontaktować się z profesjonalistami z firmy Figa Odbiór surowców pochodzenia zwierzęcego Andrzej Figa.