Transport materiałów niebezpiecznych

Materiał partnera
2019-09-12

Towary niebezpieczne są artykułami i substancjami, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, mienia i środowiska. Przewóz takich towarów jest ściśle określony przez przepisy prawne zawarte w Konwencji ADR, czyli umowie europejskiej, która reguluje wszelkie wymogi na temat bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Co zaliczamy do materiałów niebezpiecznych i jak należy je transportować?

Czym są materiały niebezpieczne?

Do materiałów niebezpiecznych zalicza się wszelkie substancje i przedmioty, które poprzez niewłaściwe postępowanie z nimi zagrażają zdrowiu oraz życiu ludzi i zwierząt, a także w dużym stopniu szkodzą środowisku naturalnemu. Towary te mogą przyjmować zarówno postać stałą np. wszelkie materiały sypkie i granulowane, jak i ciekłą, którymi są benzyna, farby i rozpuszczalniki oraz  postać gazową, do których zalicza się chociażby propan.

Każdy towar niebezpieczny posiada odpowiednie oznakowanie, które określa poziom zagrożenia. Można wyróżnić trzy grupy natężenia poziomu niebezpieczeństwa, z których pierwszy oznaczona rzymską cyfrą I oznacza duże niebezpieczeństwo, grupa oznaczona II charakteryzuje średni poziom zagrożenia natomiast III grupa to substancje o słabym natężeniu zagrożenia dominującego. Towary niebezpieczne oznaczane są również specjalnymi nalepkami oznaczającymi rodzaj danego zagrożenia np. płomień, czaszka lub wybuch materiału.

Jak wygląda transport materiałów niebezpiecznych?

Sam transport materiałów niebezpiecznych rozpoczyna się od odpowiedniego sklasyfikowania ładunku. Przewóz towarów zaliczanych do niebezpiecznych możliwy jest wyłącznie na ściśle określonych warunkach. Przepisy ADR określają wszystkie zakazy oraz nakazy na temat bezpieczeństwa podczas transportu. Zasady te określają między innymi, czy dany ładunek zostanie w ogóle dopuszczony do transportu, w jaki sposób powinien zostać zapakowany i oznakowany, a także jakie wymagania powinien spełniać środek transportu i jak powinien wyglądać sam proces przewozu.

Na samym początku należy określić jak będzie wyglądał odbiór odpadów przemysłowych, czy też innych materiałów niebezpiecznych. Zazwyczaj firmy takie jak Dmpol, która zajmuje się skupem towarów niebezpiecznych posiadają własne środki transportu i odbierają odpady od klienta. Następnie ładunki te przewożone są do miejsca skupu, gdzie zostają zutylizowane.

Wywóz płynnych odpadów przemysłowych

Do materiałów, których wywóz i utylizacja mogą wydawać się trudne możemy zaliczyć również płynne odpady przemysłowe, takie jak np. olej przepracowany. Płynne odpady różnią się od ścieków tym, że muszą być składowane w zamkniętych zbiornikach bezodpływowych. Sam odbiór płynnych odpadów przemysłowych również musi odbyć się na ściśle określonych warunkach. Przedsiębiorca zajmujący się skupem odpadów płynnych powinien posiadać odpowiednie zezwolenie uprawniające go na gospodarowanie tymi odpadami.

Odpowiednie obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi ma ogromne znaczenie nie tylko dla zdrowia i życia ludzi, ale również dla środowiska. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich wyznaczonych zasad dotyczących postępowania podczas przewozu tych ładunków.

Opracowanie artykułu:

"Dmpol" Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Ratajczak

ul. Długa 1 a, 64-000 Kościan wielkopolskie
e-mail