Adwokat jest specjalistą w każdej dziedzinie prawa — od rodzinnego po karne. Może także wystosować pismo w czyimś imieniu, udzielać porad oraz tłumaczyć, na czym polega dane prawo. Działają zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Mają możliwość bronienia i reprezentowania kogoś przed urzędami i sądami wyższej instancji. Spośród zawodów prawniczych, adwokat ma najwięcej kompetencji.

Usługi świadczone w zakresie prawa cywilnego

Prawo cywilne jest rozległą dziedziną, obejmującą wiele aspektów. Przede wszystkim obejmuje wszelkie sprawy związane z zawieraniem różnego rodzaju umów i kontraktów. Reguluje ono zasady ich zawierania, sposób ich wykonywania i egzekwowania wynikających z nich praw. Prawo to określa także normy prawne dotyczące stosunków majątkowych i osobistych. Ponadto dzieli się na takie działy jak:

  • prawo rzeczowe, które reguluje prawo własności do rzeczy i zwierząt. Upoważnia kogoś do samodzielnego dysponowania posiadaną własnością;

  • prawo zobowiązań, ustalające zasady między usługodawcą a usługobiorcą. Ponadto reguluje obrót finansowy między podmiotami. W tej dziedzinie adwokat zajmuje się także długami i karami umownymi;

  • prawo spadkowe i związane z nim sprawy dziedziczenia majątku, wydziedziczenia;

  • w zakresie prawa rodzinnego można liczyć na pomoc odnośnie do wszelkich spraw związanych z rozwodem, zarówno, z jak i bez orzekania o winie, podział majątku, separacja czy ustanowienie kontaktów z dzieckiem.           

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego

Jak podkreśla przedstawicielka Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyna Węgorek, prawo karne jest zbiorem przepisów definiujących wprost czyny zabronione i to, jakie konsekwencje płyną z popełniania ich przez obywatela. Ze strony adwokata można liczyć na:

  • obronę w postępowaniu sądowym i przygotowawczym;

  • obronę związaną z wszelkimi wykroczeniami;

  • reprezentację oskarżyciela prywatnego i posiłkowego oraz powoda cywilnego;

  • pomoc przy uzyskaniu odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie lub za pobyt w areszcie tymczasowym, jeżeli nie było ku temu przesłanek.

W myśl zasady, że prawo nie działa wstecz, nie można skazać nikogo za popełnienie jakiegoś czynu przed wejściem ustawy w życie. Przy ustalaniu kary bierze się pod uwagę miejsce popełnienia przestępstwa — czy osoba podlega prawom polskim, czy z innego kraju. Pod uwagę bierze się także to, przed jakim sądem będzie odpowiadać sprawca. Rozpatrywaniem sprawy zajmuje się sąd, przed którym wszczęto postępowanie przygotowawcze. Adwokat rozpoczyna pracę od zapoznania się z kwestią, z którą zgłosił się klient i przechodzi do omawiania jej specyfiki.