czas czytania: 3 min

Na czym polega depozyt notarialny?

depozyt notarialny

Sprzedaż nieruchomości jest transakcją wiążącą się z opłaceniem wyznaczonej ceny. Koszty te można zmniejszyć poprzez wprowadzenie pewnego rodzaju ochrony. Formą takiego zabezpieczenia jest depozyt notarialny. W Polsce stanowi coraz popularniejszą możliwość. Pozwala na przekazanie papierów wartościowych lub pieniędzy w określonej walucie notariuszowi na przechowanie. Można je następnie wydać wskazanej osobie lub następcy prawnemu.

Co to jest depozyt notarialny i jak wygląda cały proces? 

Działania notariusza dokładnie określa art. 180 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Depozyt notarialny polega na przyjęciu przez niego powierzonych wartości pieniężnych w polskiej, lub obcej walucie bądź papierów wartościowych (przekazanych w formie dokumentu). Następnie zostają one wydane właściwej osobie (m.in. następcy prawnemu). Umożliwia to przy tym bezpieczne dokonanie transakcji np. wypłaty przy zawartej umowie sprzedaży. W przypadku pieniędzy, są one przyjmowane w jego ramach w sytuacji, gdy strony chcą zawrzeć umowę, która wymaga zapłacenia drugiej stronie określonej kwoty.

Jak zaksięgować depozyt notarialny? 

Świadczący usługi notarialne prawnik po odebraniu pieniędzy lub dokumentów do depozytu sporządza protokół. W tym celu wartości pieniężne są wcześniej księgowane na specjalnym koncie bankowym. Przy tym osoba, która przekazuje środki pieniężne, decyduje o tym, komu powinny być wypłacone. Może to dotyczyć np. strony sprzedającej po podpisaniu umowy sprzedaży czy też po przekazaniu nieruchomości.

Czy depozyt notarialny jest bezpieczny? 

Oddanie na przechowanie wartości notariuszowi jest rekomendowane w przypadku pokrycia w całości kosztów nabycia przez kontrahenta. Przekazanie wartościowych przedmiotów (pieniędzy lub papierów) zabezpiecza dwie strony transakcji, zarówno sprzedawcę, jak i konsumenta. Czynności notarialne chronią interes sprzedawcy dzięki zapewnieniu, że nabywca rozporządza zgodną z umową sumą. Z kolei klient ma udostępnione dokładne warunki dotyczące odbioru depozytu. Wiąże się to np. z wymogiem wpisania przez sprzedawcę nabywcy do publicznego rejestru jako posiadacza odpowiedniej nieruchomości. Dopiero wtedy nabywca przelewa odpowiednią kwotę na konto sprzedawcy.

Koszt depozytu notarialnego

Koszt depozytu notarialnego uszczegóławia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Rozporządzenie to określa maksymalne stawki taksy notarialnej. Obejmują one ½ najwyższej stawki zKoszt depozytu notarialnego uszczegóławia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Rozporządzenie to określa maksymalne stawki taksy notarialnej. Obejmują one ½ najwyższej stawki zakładanej dla poszczególnej ceny. Suma obejmuje podatek VAT wynoszący 23% oraz  kwotę  wypisu aktu notarialnego.

Zalety usługi notarialnej

Przekazanie wartości pieniężnych lub dokumentów notariuszowi wiąże się z pewnymi korzyściami, do których zaliczają się:

  • Bezpieczny obrót nieruchomościami,
  • Zabezpieczenie powierzonych pieniędzy,
  • Poświadczenie posiadanych przez nabywcę środków na kupno majątku nieruchomego,
  • Ochrona interesu obu stron zawartej umowy,
  • Brak wymogu wpłaty danej kwoty na rachunek bankowy sprzedawcy przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Skorzystanie z usługi wiąże się z pewnością, że pieniądze na dane konto będą przelane przez notariusza tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki sprecyzowane w protokole przyjęcia. Natomiast w sytuacji, gdy nie doszło do umowy, wpłacone wcześniej pieniądze zostaną nabywcy zwrócone. Chociaż usługa notarialna wiąże się z dodatkowymi kosztami, zapewnia całkowite bezpieczeństwo transakcji. Jest też szczególnie pomocna przy umowie sprzedaży i ustalonej cenie nabycia.