czas czytania: 3 min materiał partnera

Zakres działań kancelarii adwokackiej

Zadaniem adwokata jest pomagać

Prawnik, adwokat, radca prawny, notariusz… Wszystkie te zawody funkcjonują w sferze prawa, mają jednak one różne zakresy obowiązków. Nie są one ze sobą w żaden sposób tożsame i chociaż powiązane, nie należy ich mylić. Każdy bowiem wymaga innych kompetencji i uprawnień. Przyjrzyjmy się bliżej, sprawom oraz problemom, którymi zajmuje się adwokat.

Prawo cywilne i rodzinne

Adwokat może prowadzić działalność w przestrzeni każdej gałęzi prawa, jednak sferami, w których jego uczestnictwo jest najczęściej wymagane, będą prawo cywilne oraz rodzinne. Między innymi w tym zakresie swoje usługi oferuje Miłosz Niećko.

Prawo cywilne reguluje stosunki między podmiotami prawa cywilnego, czyli jednostkami. Obejmuje ono kilka dziedzin, w tym prawo prasowe, rzeczowe, medyczne i spadkowe, a wszystkie toczone w ich sferze sprawy wchodzą w zakres kompetencji adwokata. Ponadto oferuje on swoje usługi w sprawach dotyczących:

  • ochrony dóbr osobistych,
  • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień,
  • ochrony zdrowia,
  • zapłaty, pomocy dla wierzycieli, dłużników i poszkodowanych,
  • uchylenia się od skutków prawnych wad oświadczenia woli,
  • ochrony prawa własności i posiadania,
  • sporów sąsiedzkich i powstałych na tle zawartych umów lub zdarzeń losowych,
  • służebności,
  • roszczeń wynikających z umów przedwstępnych.

Prawo rodzinne również stanowi dziedzinę prawa cywilnego, jednak jest ono na tyle ważne dla naszego życia społecznego, że należy o nim powiedzieć nieco więcej. Reguluje ono sprawy majątkowe i niemajątkowe dotyczące stosunków prawnych w rodzinie. W tej przestrzeni adwokat zajmuje się sprawami o rozwód, separację, wynikającymi ze stosunku konkubinatu. Przedmiotem prawa rodzinnego, a zatem też działań adwokata są również sprawy związane z władzą rodzicielską, alimentami – ich ustaleniem, obniżeniem, podniesieniem, czy też rozdzielnością majątkową małżonków.

Prawo karne i wykroczeń

Podstawę działalności adwokata w tym przypadku, jak również innych gałęzi prawa, stanowią porady oraz konsultacje prawne. Do jego działań należy również zastępstwo procesowe w sprawach karnych jako obrońca oskarżonego, podejrzanego, obwinionego oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego.

Adwokat oferuje pomoc prawną osobom, wobec których prowadzone są w sprawie czynności wyjaśniające oraz podejrzanemu, pokrzywdzonemu w postępowaniach: przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Może on reprezentować klienta w sprawach karnych dotyczących przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym, karnym skarbowym i przestępstw pozakodeksowych. Ponadto też w sprawach dotyczących wykroczeń ujętych w kodeksie wykroczeń, karnym skarbowym i pozakodeksowych. W zakresie działań adwokata leżą postępowania dotyczące nieletnich, a także związane z zastosowaniem środków zabezpieczających oraz zapobiegawczych.