Utylizacja gruntu okazuje się niezbędna w przypadku skażenia ziemi oraz zanieczyszczenia gruntu np. odpadami budowlanymi. Odpowiedniego zabezpieczenia ziemi oraz jej utylizacji dokonuje się m.in. w sytuacji, gdy dojdzie do wycieku niebezpiecznych substancji, do których zaliczamy paliwo, nieczystości komunalne, a także inne substancje, które są zagrożeniem dla środowiska. Dowiedz się, w jaki sposób utylizować grunt.

Utylizacja gruntu – kiedy musi zostać przeprowadzona?

Grunt może ulec zanieczyszczeniu na skutek działania różnych czynników. Skażenie ziemi ma miejsce, gdy przedostają się do środowiska toksyczne lub potencjalnie niebezpieczne substancje, które mogą przeniknąć do wód podziemnych i powierzchniowych, a także wpłynąć na stan zdrowia ludzi. Każda chemiczna substancja, która przedostaje się do ziemi, jest potencjalnie szkodliwa; zagrożenie dla środowiska stanowią także niektóre substancje organiczne. Przykładem mogą być np. nieczystości komunalne, które przedostają się do gruntu na skutek uszkodzenia szamba lub rury kanalizacyjnej. Wówczas konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, które mają na celu przeciwdziałanie skażeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skażona ziemia powinna zostać poddana utylizacji.

Można zutylizować grunt poprzez jego wybranie i przewiezienie w miejsce, w którym zostanie on poddany odpowiednim procesom utylizacji lub dokonać jego oczyszczania na miejscu. Profesjonalne usługi z zakresu utylizacji różnych odpadów świadczy np. firma Zuzper, która działa na terenie Poznania i okolic.

Dlaczego utylizacja zanieczyszczonego gruntu jest bardzo ważna?

Utylizacja ziemi, w której znajdują się niebezpieczne substancje, jest bardzo ważna ze względu na konieczność ochrony fauny i flory, a także wód podziemnych i powierzchniowych oraz ludzi przed skutkami oddziaływania szkodliwych związków. Na skutek zanieczyszczenia gruntu nieczystościami komunalnymi może dojść do np. wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Najczęściej utylizacji poddawany jest grunt skażony paliwami, do których wycieku doszło np. podczas wypadku pojazdów transportujących olej lub ropę, rozszczelnienia się zbiorników podziemnych lub innych awarii. Utylizacji poddawany bywa także grunt, na którym znajdowały się wysypiska śmieci, chemiczne zakłady przemysłowe itp.

Utylizacją gruntu muszą zajmować się firmy, dysponujące wiedzą, doświadczeniem, a także odpowiednimi pojazdami, które pozwalają na przewiezienie skażonej ziemi w miejsce jej utylizacji. Warto wiedzieć, że zanieczyszczona ziemia może stać się przyczyną poważnych schorzeń, a także w długofalowy sposób wpływać np. na możliwości wykorzystania terenu do różnych celów.