Ocena ryzyka zawodowego stanowi podstawę do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to zatem swoiste narzędzie, dzięki któremu pracodawca może skutecznie spełnić swój obowiązek w tym zakresie. Polega ona na badaniu wszystkich aspektów pracy w sposób systematyczny. W artykule przybliżamy kwestie dotyczące tego, czym jest ocena ryzyka zawodowego i jakie są jej cele.

Cele oceny ryzyka zawodowego

Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego, to znaczy poprawnie wykonana, ma za zadanie zapobiegać niebezpieczeństwu wynikającemu z zagrożeń obecnych w środowisku pracy. Polega na systematycznej, okresowej, analizie wszystkich aspektów pracy zakładu, a ta służyć ma określeniu, co może stać się powodem urazu czy pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Ocena ryzyka zawodowego pozwala też określić, które zagrożenia można wyeliminować oraz jakie działania należy podjąć, by zminimalizować niebezpieczeństwo w przypadku zagrożeń niemożliwych do usunięcia. Celem nadrzędnym jest tu zatem zapewnienie ochrony pracownikom. Jego osiągnięcie możliwe natomiast będzie poprzez:

  • identyfikację zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe;
  • określenie stopnia dopuszczalności stwierdzonych zagrożeń;
  • sprawdzenie, czy stosowane środki ochrony były dostosowane do zagrożenia;
  • ustalenie priorytetów w działaniach służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu niebezpieczeństwa;
  • wskazówki dotyczące wyboru właściwego sprzętu i wyposażenia na stanowiskach pracy.

Musimy przy tym mieć świadomość, że ocena ryzyka zawodowego to narzędzie niezbędne do zaplanowania i realizacji działań związanych z bezpieczeństwem pracowników, nie zaś cel sam w sobie.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego

Z kodeksu pracy jasno wynika, że opracowanie ryzyka zawodowego leży w zakresie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Skuteczność tego procesu zależy od poprawności w zakresie organizacji i realizacji. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego rozpocząć należy od zebrania niezbędnych informacji. Te należy następnie przeanalizować i na tej podstawie określić występujące na stanowisku pracy zagrożenia. Kolejny krok to ocena ryzyka zawodowego wynikającego z tych zagrożeń oraz ocena tego, czy mogą one zostać zaakceptowane przy uwzględnieniu określonych kryteriów. Pozwala to sformułować zalecenia związane z eliminacją lub ograniczeniem obecnych zagrożeń. Na koniec wyniki oceny ryzyka zawodowego przedstawiane są pracownikom.

Istotną kwestią jest też to, komu należy powierzyć przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. O tym decyduje pracodawca, a możliwości ma kilka. Zadanie to można powierzyć pracownikom służby BHP – jej obecność jest wymagana prawem w zakładach zatrudniających więcej niż stu pracowników. – czy też pracownikom wykonującym obowiązki służby BHP. Warto jednak zastanowić się nad zaangażowaniem zewnętrznej firmy takiej jak firma konsultingowa Safe Work. To ostatnie rozwiązanie sprawdza się nie tylko wtedy, gdy w zakładzie pracy brakuje osób o odpowiednich kompetencjach. Specjaliści spoza przedsiębiorstwa będą w stanie bezstronnie ocenić panujące w nim warunki, a to daje w pełni wiarygodne wyniki.