Jak wskazuje nazwa, transport materiałów niebezpiecznych wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Ryzyko to może zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie przepisów zawartych w międzynarodowej umowie ADR przez wszystkie firmy wchodzące w skład łańcucha transportowego, w tym zajmujące się pakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem, a także samym przewozem materiałów niebezpiecznych.

Transport materiałów niebezpiecznych

ADR to umowa europejska, w której zawarte są regulacje dotyczące  przewozu towarów niebezpiecznych. Nowelizowana jest co dwa lata w roku nieparzystym i obecnie obowiązuje w 46 krajach Europy. Ostatnia zmiana w zapisach umowy weszła w życie z początkiem 2019 roku, następna będzie miała miejsce w styczniu 2021. W umowie ADR znajdziemy przede wszystkim klasyfikację towarów niebezpiecznych wraz z odpowiednimi oznaczeniami, którymi należy posługiwać się podczas przewozu. Określone są w niej ponadto zasady dotyczące pojazdów, jakimi materiały niebezpieczne mogą być przewożone oraz tego, jak należy je w czasie przewozu przechowywać. Transport tego rodzaju wymaga przy tym nie tylko znajomości przepisów umowy ADR, ale również tych krajowych dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych.

Co obejmować będzie zatem transport ADR? Do materiałów niebezpiecznych zaliczane są przedmioty wybuchowe oraz substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące i promieniotwórcze. Zgodnie z zapisami wspomnianej umowy ich przewóz możliwy jest jedynie w warunkach określonych właściwymi przepisami. Do regulacji tych stosować się muszą zarówno producenci materiałów niebezpiecznych, ich nadawcy czy przewoźnicy, jak i projektanci opakowań i cystern, podmioty odpowiedzialne za dozór techniczny, producenci pojazdów oraz odbiorcy towarów niebezpiecznych. Przepisy ADR pozwalają szybko i precyzyjnie określać wymagania przewozowe.

Najważniejsze zadania doradcy ADR

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów będących częścią procesu przewożenia materiałów niebezpiecznych ma obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Może nim być firma taka jak Doradca BHP i ADR. Sylwester Jurkowski, która jest w stanie zapewnić należyte wsparcie w planowaniu i realizacji tych działań. Do zadań doradcy ADR należy:

  • sprawdzenie zgodności przewozu towarów niebezpiecznych z przepisami;
  • sprawdzenie wymagań przedsiębiorcy wobec pakowania, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • sprawdzenie przepisów dotyczących pakowania, oznakowania oraz używania oznaczeń ostrzegawczych;
  • sprawdzenie klasyfikacji towarów;
  • dbanie o to, by organizacji transportu towarzyszyła pełna dokumentacja.

Każde przedsiębiorstwo uczestniczące w przewozie materiałów niebezpiecznych powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców ADR, którzy odpowiadać będą za kwestie dotyczące bezpieczeństwa i wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom.