Spektrometria jest techniką analityczną, w której mierzy się stosunek masy pierwiastka lub substancji do ładunku elektrycznego jego jonu. Jest to jedna z metod spektroskopowych i obecnie istnieje wiele odmian tej techniki, przy czym każda z nich znajduje zastosowanie w innej dziedzinie i przy każdej wykorzystuje się urządzenia o nieco innej konstrukcji. Podstawą działania spektrometrów jest jonizacja cząsteczek bądź atomów i detekcja jonów.

Co daje nam wykorzystanie sprawnych spektrometrów?

Spektrometria prawidłowo nazywana jest spektrometrią mas, ponieważ w analizie bierze się pod uwagę właśnie stosunek masy jonu do jego ładunku elektrycznego. Po zjonizowaniu cząsteczek lub atomów w urządzeniu wykrywa się liczbę jonów oraz porównuje się stosunek ich masy do ładunku, zaś wyniki przedstawione są jako widmo masowe. Główne zastosowania spektrometria mas znajduje w przemyśle chemicznym jako metoda umożliwiająca:

  • ustalenie składu pierwiastkowego związków chemicznych lub ich mieszanin;
  • ustalenie struktury związku chemicznego;
  • ustalenie składu izotopowego analizowanej substancji;
  • identyfikację związków chemicznych i ich mieszanin;

Zastosowanie spektrometru pozwala na przykład na określenie źródła pochodzenia danego związku chemicznego, a także na precyzyjne ustalenie składu nawet bardzo złożonych mieszanin związków o dużych masach molowych. Oczywiście, aby spektrometr sprawnie działał musi być odpowiednio skalibrowany w specjalistycznym serwisie spektrometrów, który zapewnia jego wysoką jakość, precyzyjne i wiarygodne wyniki badań, oraz długą żywotność urządzeń poddawanych serwisowaniu.

Prawidłowe działanie spektrometru mas

Najprościej mówiąc spektrometr mas składa się ze źródła jonów, gdzie następuje jonizacja cząsteczek danej substancji; analizatora, gdzie powstałe jony są rozdzielane pod względem stosunku ich masy do ładunku; oraz detektora, który zlicza jony napływające z analizatora. Spektrometry możemy podzielić na:

  • spektrometry emisyjne ( iskrowe ),
  • spektrometry rentgenowskie ( RTG ),
  • spektrometry jarzeniowe( ICP ).

Wszystkie one wymagają okresowych przeglądów spektrometrów, przeglądów pomp próżniowych czy sprawdzenia osprzętu komputerowego spektrometrów, które wykonuje wyspecjalizowany serwis. Wystawia on też kartę przeglądu spektrometru i certyfikat wzorcowania spektrometru, niezbędne do weryfikacji wyników danego urządzenia. Dla prawidłowego korzystania ze spektrometru mas konieczna jest nie tylko rekalibracja spektrometru na powierzonych wzorcach, ale również właściwe przeszkolenie personelu z oprogramowania oraz obsługi spektrometrów. Nowy spektrometr należy też w odpowiedni sposób zainstalować w pomieszczeniu, gdzie będzie wykorzystywany.