W rozwoju przedsiębiorstwa może zdarzyć się wiele nieoczekiwanych sytuacji, które będą wymagać skorzystania z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Specjalista bowiem sporządzi rzetelną wycenę wartości firmy i składników jej majątku. To proces, wymagający nie tylko sformułowania celu jego przeprowadzenia, ale również analizy wielu danych związanych ze specyfiką działania podmiotu gospodarczego. Umożliwi to sporządzenie dokumentu – raportu z wyceny.

Cel wyceny

Ustalenie powodu, dla którego dokonuje się wyceny składników majątku firmy, jest niezwykle istotne dla rzeczoznawcy ze względu na późniejszą konieczność wyboru metody. Najczęściej taki proces przeprowadza się w przypadku sprzedaży bądź likwidacji przedsiębiorstwa. Może być to także konieczne, jeśli zmienia się jego forma prawna bądź dochodzi do restrukturyzacji finansowej. Profesjonalna wycena będzie także niezbędnym elementem, jeśli chodzi o uzyskanie dużej pożyczki w banku – często firma stanowi w takiej sytuacji zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy. Ponadto do rzeczoznawcy, na przykład z biura Taksator mieszczącego się w Częstochowie, warto się zwrócić w momencie starań o pozyskanie inwestora bądź regulowania spraw prywatnych – rozwody, spadki. Wraz z celem ustala się także przedmiot wyceny, czyli: cały majątek i zobowiązania przedsiębiorstwa, jego zorganizowana część czy zaangażowany kapitał bądź udziały w kapitale własnym.

Analiza danych

Do rzetelnego ustalenia wartości firmy konieczne jest także zebranie niezbędnych informacji. To między innymi rozpoznanie sposobu i zakresu jej działania, branży, sytuacji finansowej. Następnie zebrane dane są poddawane szczegółowej analizie, porównaniu oraz ocenie. Na tej podstawie dopiero można przejść do właściwej wyceny przedsiębiorstwa jedną z metod, które mieszczą się w trzech grupach: dochodowej, majątkowej lub porównawczej. Niemniej jednak uzyskane wyniki podlegają korekcie, czyli obniżeniu (dyskonto) bądź zwiększeniu (premia) bazowej wartości wyceny. Stosuje się ją ze względu na swoistość danego przedsiębiorstwa, wynikającą między innymi z jej wielkości czy też niskiej płynności akcji na giełdzie.

Wydanie raportu

Przeprowadzona analiza wraz z wyceną przedsiębiorstwa są przygotowywane dla klienta każdorazowo w formie kompletnego raportu. Zawiera on nie tylko oszacowaną wartość firmy, ale również informacje dotyczące jej otoczenia. Dokument tak naprawdę jest swoistym podsumowaniem wszystkich etapów wyceny. Musi opisywać cel, przedmiot i założenia wyliczenia, a także przedstawiać charakterystykę samego przedsiębiorstwa wraz z jego otoczeniem. Niezbędne jest również uzasadnienie wyboru konkretnej metody wyceny. Oszacowana wartość z kolei może być podana w postaci konkretnej liczby bądź przedziału. Jak widać, jest to dość skomplikowany proces, wymagający specjalistycznej wiedzy oraz orientacji w sytuacji rynkowej. Choć kwestia podmiotu, który powinien dokonywać wyceny, nie jest uregulowana prawnie, warto jednak z takim zagadnieniem zwrócić się do wykwalifikowanego rzeczoznawcy majątkowego.