W przypadku, gdy dopiero co założyłeś działalność, niezwykle istotne jest dopilnowanie wszelkich formalności oraz terminów, które ustalane są przez Urzędy Skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biuro Rachunkowe Gaccountancy może poprowadzić za Ciebie księgę przychodów i rozchodów. Ta firma ma duże doświadczenie w tym zakresie. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest KPiR.

Czym jest księga przychodów i rozchodów oraz kogo ona dotyczy?

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, której celem jest ujmowanie operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Rejestestruje się w niej wydatki, wszelkiego rodzaju przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne, które są z nimi powiązane. Obowiązek jej prowadzenia nałożony jest na spółki: jawne oraz cywilne osób fizycznych, partnerskie.

KPiR dotyczy również tych, którzy osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i ich wybór padł na zasady ogólne lub podatek liniowy jako forma opodatkowania.

– mówi specjalista z Biura Rachunkowego Gaccountancy. Warto wiedzieć, że zakłada się ją na dzień: 1 stycznia roku podatkowego lub w momencia utworzenia firmy. Księga musi być prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. Ewidencja nie może mieć błędów formalnych. 

Co oznacza, że ewidencja jest nierzetelna?

Z ewidencja nierzetelną mamy do czynienia wtedy, gdy zawarte są w niej kwoty, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Przykładowo mogło dojść do obniżenia obrotu. Kolejna sytuacja to taka, w której znajdują się w niej zdarzenia, które tak naprawdę nie zaistniały. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że nierzetelność to przestępstwo skarbowe. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów biuru rachunkowemu. Taka firma zajmuje się m.in. rejestrami VAT, sprawozdaniami do urzędu statystycznego, deklaracjami podatkowymi i rozliczeniami z Urzędem Skarbowym. Oferuje także ewidencję: środków trwałych i wyposażenia oraz operacji gospodarczych. Z usług mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa.