Wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników

Materiał partnera
2019-09-12
Źródło: gettyimages

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnieni swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków w pracy. Poza tym obowiązkowo musi zorganizować szkolenie BHP dla zatrudnionych osób. Pracownicy, którzy są nowozatrudnionymi musza przejść przez wstępne szkolenie BHP, zaś osoby, które już pracują od pewnego czasu, mają obowiązek wzięcia udziału w okresowym szkoleniu BHP. Przeprowadzaniem szkoleń BHP zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Wstępne szkolenie BHP

Każda osoba podejmująca pracę w nowym miejscu zobowiązana jest przejść przez wstępne szkolenie BHP, które musi zostać zorganizowane przez pracodawcę. Wstępne szkolenie BHP składa się z ogólnego instruktażu oraz jeśli jest to konieczne, z instruktażu stanowiskowego. Przeprowadzaniem instruktażu ogólnego może zajmować się pracodawca, pod warunkiem, że posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia, a także zewnętrzna firma oferująca przeprowadzanie szkoleń BHP, np. Be-Mar Szkolenia i Doradztwo BHP. Całe szkolenie BHP trwa około 3 godzin lekcyjnych. Z kolei osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest bezpośredni kierownik nowozatrudnionego pracownika i ma miejsca na stanowisku pracy.

Ogólny instruktaż BHP obejmuje przekazanie wiedzy z zakresu:

      ·        bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,

      ·        prawa pracy,

      ·        udzielania pierwszej pomocy,

      ·        ewakuacji i p.poż,

      ·        zagrożeń środowiskowych i zawodowych.

Odbycie wstępnego szkolenia BHP musi zostać właściwie udokumentowane. W tym celu sporządza się karty wstępnego szkolenia. Karta ta musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wstępne szkolenia pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz robotniczych są wystarczające dla potrzeb BHP przez jeden rok.

Przeprowadzanie okresowych szkoleń BHP

Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem tych szkoleń jest zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w obszarze BHP. Okresowe szkolenie BHP najczęściej przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Obowiązek odbycia takich szkoleń mają:

      ·        pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, np. kierownicy, brygadziści, mistrzowie (przynajmniej raz na 5 lat),

      ·        pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (przynajmniej raz na 3 lata),

   ·  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych narażonych występowaniem szczególnie dużych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia (przynajmniej raz w roku),

      ·        pracownicy inżynieryjno-techniczni, np. projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy, organizatorzy produkcji (przynajmniej raz na 5 lat),

      ·        pracownicy służby BHP i pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby (przynajmniej raz na 5 lat),

    ·    pracownicy administracyjni i biurowi, a także osoby, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na działanie szkodliwych czynników dla zdrowia, niebezpiecznych lub uciążliwych i z odpowiedzialnością w zakresie BHP (przynajmniej raz na 6 lat).


Okresowe szkolenie BHP kończy się egzaminem przeprowadzanym przez organizatora szkolenia. Odbycie takiego szkolenia musi zostać udokumentowane zaświadczeniem, które będzie przechowywane w aktach osobowych pracownika.