Wspólność majątkowa między dwiema osobami powstaje w momencie zawarcia przez te osoby związku małżeńskiego. Od tego czasu wszelkie dobra materialne, takie jak ruchomości, nieruchomości, zarobki, oszczędności i innego rodzaju dochody są własnością obojga małżonków, pod warunkiem, że nie podpisali oni wcześniej intercyzy. To bardzo ważna kwestia w razie ewentualnego rozwodu – wówczas podział majątku staje się nierzadko nieprzyjemnym i skomplikowanym zadaniem. Na czym dokładnie polega?

Podział majątku a intercyza

Problem związany z podziałem majątku w małżeństwie pojawia się wówczas, gdy para nie zdecydowała się na ustanowienie rozdzielności majątkowej, choć i wówczas może powstać w czasie małżeństwa majątek wymagający podziału (wierzytelności z tytułu nakładów na odrębne majątki). Brak intercyzy tworzy w małżeństwie ustrój wspólności złożony z trzech rodzajów majątków, czyli majątku wspólnego, majątku osobistego żony i majątku osobistego męża. Od chwili zawarcia małżeństwa wszystkie zgromadzone dobra – nieruchomości, samochody, firmy, konta bankowe – stają się co do zasady własnością obojga małżonków, niezależnie od tego, czy zostały nabyte wspólnie, czy przez jedno z nich. Dlatego właśnie podział majątku po rozwodzie bywa problematyczny i często wymaga pomocy Adwokat Iwony Stalicy z Kielc. Problemu tego można uniknąć dzięki podpisaniu intercyzy w chwili zawierania małżeństwa lub podczas jego trwania. Wówczas strony ustanawiają rozdzielność majątkową, a więc mogą samodzielnie rozporządzać swoją własnością bez zgody drugiej osoby. Dzięki temu małżonkowie zyskują niezależność finansową, a jeśli decydują się na to jakiś czas po ślubie, dokonują jednocześnie podziału majątku wspólnego.

Jak podzielić majątek wspólny po rozwodzie?

Najprostszym sposobem na podział majątku jest rozwiązanie polubowne - zawarcie umowy notarialnej i samodzielne podzielenie zgromadzonych aktywów. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku. Sprawy o podział majątku wspólnego prowadzi kielecka kancelaria Adwokat Iwona Stalica. Prawnik wspiera swoich klientów w uzyskaniu korzystnego wyroku dotyczącego podzielenia własności małżeńskiej już na etapie składania wniosku do sądu rejonowego. Takie pismo procesowe powinno zawierać informacje o wartości wspólnego majątku oraz wskazanie, której ze stron powinny przypaść jego poszczególne składniki. Adwokat Iwona Stalica przypomina Klientom, że w wyjątkowych sytuacjach nie trzeba dzielić majątku na równe części. Podziału można dokonać nawet wiele lat po uzyskaniu rozwodu, ponieważ prawa do udziału we wspólnych środkach nie ulegają przedawnieniu. Pomoc prawnika jest wówczas bardzo cenna ze względu na bezstronne i racjonalne spojrzenie na sprawę, co skutkuje wskazaniem dogodnego sposobu postępowania.

Jak zauważa Adwokat Iwona Stalica, orzeczenie winy w rozwodzie często nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia sposobu podziału majątku wspólnego. Znaczenie ma wówczas, gdy okoliczności, które stanowiły podstawę ustalenia winy, np. alkoholizm, uzależnienie od hazardu, rzutowały na stan majątku, dlatego że jeden z małżonków (uznany za winnego rozkładu pożycia) trwonił ten majątek.