Wycena nieruchomości to oszacowanie rynkowej wartości lokalu, nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, nieruchomości rolnej, leśnej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa nieruchomości, określona w operacie, to szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Sprawdźmy, w jakich przypadkach należy zlecić jego wykonanie.

W operacie określa się wartość rynkową, odtworzeniową lub inną określoną w odrębnych przepisach.

Wycena nieruchomości – kredyt

Zakup nieruchomości kredytowanej wymaga oszacowania jej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Danuta Jabłecka zaznacza, że podstawowym czynnikiem determinującym ocenę zdolności kredytowej jest wartość nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia kredytu określona przez rzeczoznawcę majątkowego, który może działać na zlecenie banku bądź kredytobiorcy.

Wycena nieruchomości ma znaczenie dla wyników analizy ryzyka kredytowego banku. Nie może ona jednak przesądzać o wysokości udzielanego kredytu. Zasady udzielania kredytów określają banki kredytujące.

Wyceny nieruchomości – ubezpieczenia, sprawy sądowe,  sprawy egzekucyjne, sprawy administracyjne

Wykonanie operatu szacunkowego nie jest niezbędne przy transakcjach kupna-sprzedaży oraz zgłoszeniu zamiaru ubezpieczenia nieruchomości. Decyzję o oszacowaniu nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego zawsze może podjąć strona transakcji.

Rzeczoznawca majątkowy Danuta Jabłecka dodaje, że sporządzenie dokumentu jest potrzebne przy prowadzeniu postępowania sądowego (o dział spadku, o zachowek lub o podział majątku) wówczas, gdy istnieje spór co do wartości nieruchomości, postępowania administracyjnego o naliczenie opłat adiacenckich, planistycznych, podatków, postępowanie egzekucyjne o egzekucję należności z nieruchomości.

Uwaga! Z usług rzeczoznawcy należy skorzystać także wtedy, gdy nieruchomość ma stać się jednym z aktywów przedsiębiorstwa, przyczyniając się do jego rozwoju.