Założenie fundacji składa się z kilku etapów. Fundator przeznacza określony majątek na cel publicznie użyteczny. Określa również majątek na tek cel, czyli fundusz założycielski. Potrzebny jest także akt fundacyjny, w którego przygotowaniu należy zaangażować kancelarię notarialną, na przykład tę z Wejherowa prowadzoną przez Annę Kelpin i Joannę Orlińską.

Założenie fundacji krok po kroku

Zgodnie z polskimi przepisami fundatorem może być osoba fizyczna, niezależnie od jej miejsca zamieszkania i obywatelstwa. Fundatorem może być także osoba prawna oraz kilka osób fizycznych lub prawnych albo grupa mieszana składająca się z takich osób. Zadaniem fundatora jest przekazanie majątku na działalność i cel fundacji, przygotowanie statutu i zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bardzo ważne jest również sporządzenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji. Musi mieć formę aktu notarialnego, który przygotowuje się u notariusza. Kancelaria notarialna Anny Kelpin i Joanny Orlińskiej z Wejherowa zajmuje się sporządzeniem tego rodzaju dokumentu.

Dla funkcjonowania fundacji istotne jest też określenie celów. Muszą one być gospodarczo lub społecznie użyteczne i zgodne z podstawowymi interesami Polski. Mogą dotyczyć między innymi: ochrony zdrowia, kultury i sztuki, ochrony zabytków, wychowania i oświaty, ochrony środowiska, pomocy i opieki społecznej, rozwoju nauki lub gospodarki, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, pomoc dzieciom i rodzinom, pomoc w wychodzeniu z uzależnień, wsparcie weteranów wojennych. Fundacja może także realizować inne cele. Mogą one dotyczyć działań charytatywnych, społecznych lub gospodarczych. Jeżeli mają charakter publiczny, to muszą być użyteczne pod tymi względami. Cele powinny być określone dość szeroko i sformułowane dokładnie i zrozumiale.

Co to jest akt fundacyjny?

Akt fundacyjny, inaczej nazywany założycielskim, to oświadczenie woli fundatora, dzięki któremu zostaje ustanowiona fundacja. Musi zostać sporządzone przez notariusza, na przykład w kancelarii notarialnej Anny Kelpin i Joanny Orlińskiej z Wejherowa. Określa się w nim cele fundacji i majątek przeznaczony na jego realizację. Fundator może także wskazać, który minister będzie sprawował nadzór nad fundacją. Przed wizytą w biurze notarialnym fundator powinien ustalić, jaki majątek przeznacza na fundację i jej cele. Jeśli będą to dzieła sztuki, dom lub samochód, to należy je wcześniej wycenić. W przypadku kilku fundatorów powinni oni uzgodnić między sobą, jaki majątek przekaże każdy z nich.