czas czytania: 14 min

Rodzaje, zawartość i sporządzanie mapy do celów projektowych!

Rodzaje, zawartość i sporządzanie mapy do celów projektowych!

Przygotowanie mapy do celów projektowych należy do niezbędnych opracowań podczas budowy lub rozbierania domu. Dokumentacja geodezyjna jest konieczna do wykonania planowanego projektu budowlanego. Mapa geodezyjna pozwala na realizację każdego rodzaju inwestycji. W naszym przewodniku skupimy się na mapie do celów projektowych, jej rodzajach, treści oraz sposobach sporządzania.

Rodzaje mapy geodezyjnej

Mapa do celów projektowych to nie jedyna mapa geodezyjna, za której wykonanie odpowiadają geodeci.

Podział map ze względu na ich przeznaczenie:

 1. Mapa zasadnicza.

Mapa zasadnicza działki posiada funkcje informacyjne. Chociaż powinna być regularnie aktualizowana, nie jest jednak używana docelowo w projekcie. Wszystko dlatego, że może nie zawierać aktualnych danych. Dotyczy to szczególnie obiektów jeszcze nie zbudowanych, a planowanych. Zwykle wykonywana jest w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. W skład mapy zasadniczej wchodzą:

 • Elementy sytuacyjno-wysokościowe,
 • Bieżąca zabudowa: budynki, obiekty i urządzenia, infrastruktura, sieć i uzbrojenie terenu.

       2. Mapa do celów prawnych.

Mapa do celów prawnych używana jest do:

 • Podziału działki lub nieruchomości,
 • Postępowań sądowych,
 • Zasiedzeń,
 • Spadków.

Mapa tego rodzaju jest sporządzana przez specjalistę z biura geodezyjnego. Można ją pobrać odpłatnie lub zlecić jej wykonanie. Mapa do celów prawnych uwzględnia:

 • Granice działek i ich zakres,
 • Numery ewidencyjne działek,
 • Zarys użytków: gruntowych i klasyfikacyjnych,
 • Inne szczegóły: terenowe lub topograficzne.

      3. Mapa ewidencyjna (gruntów).

Mapa katastralna posiada podobną treść do mapy zasadniczej. Wykonuje się ją zwykle w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:15000.

Mapa ewidencyjna zawiera:

 • Granice: działek oraz jej konturów,
 • Numery ewidencyjne,
 • Nazwy ulic,
 • Obiekty z przydzielonymi im numerami,
 • Rodzaje gruntów.

       4. Mapa do celów projektowych.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Usługi geodezyjne do celów projektowych wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Mapa do celów projektowych to nic innego jak kopia mapy zasadniczej. Jest jednak bardziej szczegółowa. Na taką mapę zostały naniesione dodatkowe informacje. Mapa geodezyjna tego rodzaju jest zazwyczaj objęta klauzulą.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Oznaczenia na mapie do celów projektowych zawierają:

         1. Przygotowanie:

 • Linii terenów o różnym przeznaczeniu,
 • Linii zabudowy,
 • Osi: dróg i ulic.

       2. Umieszczenie zieleni: razem z zaznaczeniem pomników przyrody lub krajobrazu,

       3. Usytuowanie budynków,

       4. Dodatkowe informacje.

Zasada sporządzania mapy do celów projektowych

Wniosek określający warunki zabudowy wymaga określenia i podania dokładnych parametrów planowanego obiektu. Dołączona do dokumentu mapa geodezyjna powinna zawierać projekt budowy oraz przewidywany obszar jej usytuowania. Podczas sporządzania mapy geodeci uwzględniają:

 1. Obszar wokół działki,
 2. Teren wyznaczony do zbadania.

Najważniejszą zasadą sporządzania mapy do celów projektowych jest wyznaczenie daty. Wpis powinien posiadać datę z ostatnich 3 do 6 miesięcy.

Mapę do celów projektowych wykonuje doświadczony geodeta, posiadający odpowiednie uprawnienia. Warto zatem skorzystać z jego usługi, by przyspieszyć realizację projektu budowy oraz prowadzenie dalszych prac.