czas czytania: 6 min

Ubezpieczenie mieszkania – jakie wybrać, by czuć się bezpiecznie?

Bezpiecznie w swoim domu

Dom czy mieszkanie to miejsce, w którym przede wszystkim trzeba czuć się bezpiecznie, swobodnie i komfortowo. Nawet niewielki metraż i skromne wyposażenie, może stanowić największą wartość, wyrażoną nie tylko materialnie. Dlatego poczucie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu i pewność, że na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń nastąpi odzyskanie zniszczonego lub zrabowanego mienia, znajdują odzwierciedlenie w bogatej ofercie ubezpieczeń nieruchomości, powszechnie dostępnej na rynku. Zaletą dostępnych ofert jest to, że nie tylko właściciel nieruchomości może wykupić ubezpieczenie mieszkania. Również najemcy mieszkań mogą nabyć odpowiednią polisę, by czuć się bezpiecznie i zapewnić spokój sobie i bliskim.

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Wariantów ubezpieczeń mieszkań i domów jest wiele. Odpowiednią ofertę znajdą zarówno najbardziej wymagający klienci oczekujący kompleksowej ochrony budynku, sprzętów, wyposażenia, przedmiotów wysokiej wartości, aż po grupę klientów, którzy korzystają z wariantu ochrony jedynie w najtrudniejszych przypadkach. Są to sytuacje związane z uszkodzeniem budynku w wyniku kataklizmu, poważnymi uszkodzeniami konstrukcji budowlanej lub całkowitą utratą posiadanego mienia.

  • Kompleksowa ochrona domu lub mieszkania – w takim wariancie wyłączenia mogą się zdarzać sporadycznie. Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie szkody związane z utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, nawet jeśli szkodę wyrządził sam ubezpieczony. Ten wariant nazywany jest ubezpieczeniem z formułą all risk, czyli wszelkich ryzyk. Wśród nich oprócz tych najbardziej popularnych jak pożar, kradzież, włamanie, zniszczenia spowodowane powodzią, wiatrem, znajdują się takie zdarzenia, jak wandalizm w tym graffiti w obrębie nieruchomości czy uszkodzenie ogrodzenia przez samochód, który prowadził i którego właścicielem jest sam ubezpieczony. Nietrudno się domyślić, że tak bogate ubezpieczenie wymaga największych nakładów finansowych tytułem opłat za ubezpieczenie.
  • Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości – oprócz murów, instalacji i innych elementów wykończenia samego budynku, ubezpieczenie mieszkania lub domu może objąć elementy ruchome. Zazwyczaj zalicza się do nich sprzęt RTV, AGD, urządzenia elektroniczne takie, jak komputer, tablet, smartfon, sprzęt sportowy, sprzęt fotograficzny, instrumenty muzyczne aż po biżuterię, odzież i inne wartościowe przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Istotną cechą ubezpieczenia mieszkań jest także odpowiedzialność w zakresie szkód wyrządzonych w mieszkaniu sąsiadów. Jednym z najczęstszych zdarzeń jest zalanie. W takich wypadkach osoba ubezpieczona zostaje zwolniona z obowiązku pokrycia kosztów remontu w mieszkaniu sąsiada, a proste formalności i szybka wypłata odszkodowania pozwalają sprawnie i bezkonfliktowo naprawić skutki tej nieprzewidzianej sytuacji.
  • Pożar, powódź, wichura – największe kataklizmy mogą spowodować ogromne i nieodwracalne szkody w budynku oraz na trwałe pozbawić właściciela dachu nad głową. Świadomość istnienia tych zagrożeń skłania posiadaczy nieruchomości do rozważenia zakupu polisy choćby w podstawowym wariancie, a obserwowane w ostatnich latach powtarzające się i występujące nagle zjawiska pogodowe, są dodatkowym argumentem przemawiającym za zawarciem ubezpieczenia. Dlatego w każdym lub prawie każdym towarzystwie znaleźć można ofertę i dopasować do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Doświadczenie szkody spowodowanej kataklizmem może mieć nieodwracalne skutki, a odbudowa mienia bez wsparcia środkami pochodzącymi z odszkodowania, bywa często niemożliwa, a przynajmniej czasochłonna i znacznie kosztowna dla poszkodowanych.

Jak wybrać ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży

Podstawowe wyposażenie mieszkania, cenne przedmioty, pamiątki, kosztowności, czyli wszelkie elementy ruchome w domu lub mieszkaniu, stanowią przedmiot ubezpieczenia od kradzieży. Od ich zadeklarowanej wartości i wyceny zależy dobór wariantu, sum ubezpieczenia oraz wysokość składki na ubezpieczenie. Koszt składki określony zostaje na podstawie zgłoszonej listy objętych ubezpieczeniem przedmiotów i wybraniu sumy ubezpieczenia. Jeśli zgłoszone ruchomości mają przeciętną wartość i objęte są niską sumą ubezpieczenia, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków bezpieczeństwa, podyktowanych przez towarzystwo. Natomiast w przypadku domu lub mieszkania o wyższej wartości oraz chęci ubezpieczenia unikalnych lub wysokowartościowych przedmiotów na wyższe sumy ubezpieczenia, towarzystwo może wymagać dodatkowych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych lub zmniejszających ryzyko wystąpienia szkody. Mogą to być zamontowane w nieruchomości drzwi i rolety antywłamaniowe, system stałego monitoringu, alarm lub inne systemy, działające przed zawarciem polisy i rozpoczęciem ochrony.

Nie każda polisa mieszkaniowa obejmuje dewastację mieszkania. Warto sprawdzić OWU w tym zakresie, jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, bowiem często zdarza się tak, że podczas kradzieży złodzieje pozostawiają znacznie zdemolowane mieszkanie, co stanowi dodatkową szkodę dla właściciela. Jeśli zatem dewastacja nie jest zawarta w wariancie podstawowym w wybranej polisie, można ją dodatkowo dokupić dopełniając ochronę.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela po kradzieży w mieszkaniu lub domu

Zgłoszenie szkody nie zawsze skutkuje bezproblemową wypłatą świadczenia. Przyczyn problemów w uzyskaniu rekompensaty po stwierdzeniu kradzieży może być kilka. Jedną z nich jest niedopełnienie przez ubezpieczonego obowiązku zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych. Jeśli ekspertyza potwierdzi, że na przykład rolety nie miały cech antywłamaniowych, były nieprawidłowo użytkowane lub uszkodzone, wówczas ubezpieczyciel może odmówić likwidacji szkody, czyli wypłaty odszkodowania. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia wyższa jakość obecnych w mieszkaniu zabezpieczeń antywłamaniowych, może wpłynąć na obniżenie składki na ubezpieczenie. Innym powodem odmowy może być pozostawienie uchylonych okien w mieszkaniu czy pozostawienie otwartych drzwi. Istotne na drodze odszkodowawczej jest również szybkie i skuteczne zawiadomienie odpowiednich służb o włamaniu do mieszkania. Niektóre towarzystwa oczekują zgłoszenia zdarzenia na policję w ciągu kilku godzin od stwierdzenia włamania z rabunkiem. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu - jakie warunki?

Jakich szkód nie pokrywa ubezpieczyciel?

Dokumentem szczegółowo opisującym zakres świadczeń ubezpieczenia są OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznanie się z OWU jest niezbędne i konieczne, aby dobrze zrozumieć prawa ubezpieczonego, możliwości roszczeń i otrzymania odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody. Jednym z najważniejszych, zasadniczych rozdziałów w OWU są wyłączenia, czyli lista zdarzeń, w przypadku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Jakie najczęstsze wyłączenia w ubezpieczeniach domów i mieszkań stosują towarzystwa ubezpieczeniowe?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Umyślnie spowodowanie szkody oraz rażące zaniedbania i nieodpowiedzialność ubezpieczonego lub innych osób zamieszkujących nieruchomość. Szkody występujące na skutek takich zdarzeń, jak działania wojenne, akty terroryzmu, efekty użycia energii jądrowej, prowadzenie prac górniczych (osunięcia, tąpnięcia terenu), trzęsienia ziemi. Naturalne zużycie nieruchomości, następujące wraz z jej eksploatacją, w tym długotrwałe zawilgocenie, obecność pleśni i grzybów, przemarzanie ścian czy przenikanie wód gruntowych. Zdarzenia występujące wskutek działalności gospodarczej, prowadzonej w domu lub mieszkaniu, będącymi przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu - gdzie najtaniej?

Wysokość opłaty tytułem ubezpieczenia zależy od zakresu ochrony i sum ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody. Składki na ubezpieczenie można regulować w ratach miesięcznych lub jednorazowo za rok z góry. Wybranie tego pierwszego wariantu regulowania płatności stanowi po pierwsze mniejsze obciążenie budżetu niż całkowita opłata roczna, a dodatkowo może spowodować wybór bogatszego wariantu ubezpieczenia, który opłacany w ratach będzie mniej odczuwalny w domowym budżecie.

Jak wybrać ubezpieczenie domu?

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia na swoich stronach internetowych kalkulatory ubezpieczeniowe. Innym narzędziem, które może posłużyć samodzielnemu wyborowi ubezpieczenia domu lub mieszkania są porównywarki. Tradycyjnie można skorzystać z usług agentów ubezpieczeniowych w oddziałach towarzystw i agencjach, a także z pomocy konsultantów banków, które posiadają w swojej ofercie atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe.