czas czytania: 5 min

Ubezpieczenie dziecka NNW i zdrowotne – jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo?

Jak zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym?

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych nabiera zupełnie innego wymiaru i znaczenia, gdy dziecko pojawia się w najbliższym otoczeniu. Życie i zdrowie dziecka staje się bezcenne. Celem nadrzędnym jest zapewnienie spokoju i pewność, że w razie choroby, urazu a nawet zwykłego przeziębienia szybko i skutecznie uda się skorzystać z profesjonalnej pomocy medycznej. W Polsce podstawowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje bezpłatnie wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. To prawo do leczenia jest zapewnione ustawowo, nawet jeśli rodzice lub opiekunowie nie posiadają własnego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego przypisane są dzieci. Mimo to istotne jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych. Zazwyczaj odbywa się to za pośrednictwem pracodawcy.

W chwili, gdy dziecko trafia pod opiekę do żłobka lub przedszkola, pojawia się propozycja ubezpieczenia NNW (inaczej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Warto podkreślić, że szkolne ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, jest dobrowolną umową. Jednak brak zawarcia takiej umowy, może mieć przykre skutki w przyszłości.

Ubezpieczenie NNW można zawrzeć grupowo za pośrednictwem placówki opiekuńczej (przedszkole, żłobek, szkoła) lub jako dodatkowy wariant do ubezpieczenia rodziców lub opiekunów. Nie ma również przeszkód, aby dziecko zostało objęte podobnym ubezpieczeniem równolegle w kilku miejscach w różnych towarzystwach. W przypadku wystąpienia urazu, leczenia szpitalnego lub innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem, dziecko posiada prawo do odszkodowania na równi z każdej polisy, bez względu na to czy skorzystało już z wypłaty w innym towarzystwie.

Szkolne ubezpieczenie dziecka NNW

Dzieci są bardzo aktywne, żywiołowe, a poza tym mają mniejszą świadomość niebezpieczeństw czyhających podczas codziennych czynności. Każdy lub prawie każdy dorosły człowiek jest w stanie wymienić co najmniej jeden własny uraz bądź wypadek z dzieciństwa, jak złamana ręka, rozcięta skóra głowy, skręcona kostka. Na pamiątkę zostają blizny i wspomnienia, potwierdzające tezę, że tego typu wypadki w dzieciństwie zdarzają się niezwykle często. Dlatego wszystkie placówki szkolne i opiekuńczo – wychowawcze, pod których opieką znajdują się dzieci wymagają dodatkowego ubezpieczenia szkolnego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Czy warto z tego korzystać? Z pewnością, choć warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Jakie podstawowe świadczenia obejmuje ubezpieczenia NNW dla dziecka?

Szczegółowy zakres świadczeń jest każdorazowo opisany w umowie ubezpieczenia oraz w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które są podstawowymi dokumentami opisującymi polisę.

NNW obejmuje zazwyczaj:

– śmierć osoby ubezpieczonej

– trwały uszczerbek na zdrowiu

Przewlekłe choroby, sport i inne wyłączenia a ubezpieczenia dla dziecka

Nie ma idealnych umów ubezpieczeniowych, spełniających wymagania każdego klienta. Istnieje kilka aspektów, które mogą być przeszkodą do zawarcia standardowej polisy dla dziecka lub wymagają dokupienia indywidualnie dodatkowych świadczeń czy wariantów.

Jeżeli dziecko jest przewlekle chore i pozostaje pod opieką specjalistów, zdarza się, że ubezpieczyciel wyłącza z listy świadczeń, zdarzenia związane z daną chorobą. Temu zagadnieniu jest zazwyczaj poświęcony odrębny rozdział w OWU.

Podobnie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą być wszelkie urazy powstałe wskutek uprawiania przez dziecko sportów. Lista tych aktywności również powinna być wyszczególniona w OWU w rozdziałach dotyczących amatorskiego uprawiania sportów. Można się tam spodziewać takich dyscyplin jak karate, pływanie, narciarstwo i inne. Zazwyczaj, jeśli dziecko przynależy do jakiegoś klubu sportowego na terenie szkoły lub poza nią, ubezpieczenia stanowiące ochronę w takich miejscach są proponowane dodatkowo, a przystąpienie do nich bywa warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Ubezpieczenia dla dziecka – najważniejsza jest suma ubezpieczenia

Kiedy szkoła, przedszkole czy żłobek przedstawi ofertę ubezpieczenia dziecka, szczególną uwagę należy zwrócić na sumę ubezpieczenia. Im wyższa, tym oczywiście lepiej dla ubezpieczonego. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa niż 10 000 zł, oferta powinna zostać odrzucona. Dla przykładu, jeśli suma ubezpieczenia wynosić będzie 5000 zł to w przypadku urazu oszacowanego na 1% uszczerbku na zdrowiu (np. rana cięta głowy wymagająca założenia szwów), kwota odszkodowania wyniesie jedynie 50zł. To zdecydowanie za mało na pokrycie kosztów dojazdu do szpitala, wizyty kontrolnej, zakupu maści zapobiegającym tworzeniu się blizny.

Od sumy ubezpieczenia dla dziecka zależy też wysokość składki, jednak zaletą ubezpieczeń zawieranych grupowo jest relatywnie niższa cena od jednego dziecka, niż przy umowach indywidualnych.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla dziecka?

Składki na ubezpieczenie dziecka pobierane są zazwyczaj za cały rok z góry. Obowiązują nie tylko w miesiącach roku szkolnego, ale także w okresie wakacyjnym. Precyzyjny zapis potwierdzający, że ubezpieczenie NNW dziecka obejmuje zdarzenia, które miały miejsce nie tylko w szkole, przedszkolu czy żłobu, ale każdy nieszczęśliwy wypadek, musi znaleźć się w OWU. Bez pewności, że polisa działa 24 h przez 365 dni w roku nie należy zawierać umowy.

Koszt polisy NNW dziecka wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt do ok. 100 zł miesięcznie w zależności od tego czy dziecko będzie ubezpieczone grupowo czy indywidualnie przez rodzica. Warto sprawdzić i porównać sumę ubezpieczenia, listę urazów objętych ochroną do ostatecznej składki. W praktyce ubezpieczenia grupowe wypadają lepiej, ale przed ostateczną decyzją trzeba im się wnikliwie przyjrzeć. Każdy dyrektor placówki szkolnej lub opiekuńczo-wychowawczej ma obowiązek udostępnić kserokopię OWU i wszystkie istotne informacje o ubezpieczeniu.

Co zrobić na wypadek szkody z ubezpieczenia dziecka?

Jeżeli dziecko objęte grupowym ubezpieczeniem w szkole, przedszkolu lub żłobku, ulegnie wypadkowi, szkodę należy zgłosić telefonicznie lub internetowo (jeżeli jest taka możliwość). Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na polisie ubezpieczeniowej, którą udostępnia dyrektor szkoły lub w sekretariat.

Oprócz numeru polisy należy posiadać dokumentację medyczną wraz z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia lub koniecznej kontynuacji bądź rehabilitacji. Dodatkowo może być wymagana kopia skróconego odpisu aktu urodzenia, kopia dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna, dane osobowe dziecka wraz z numerem Pesel oraz numer konta bankowego, na które zostanie wypłacone odszkodowanie.

Szczegółowe informacje o zgłaszaniu szkód znajdują się na stornach internetowych firm ubezpieczeniowych lub na infolinii.

Gdzie zawrzeć umowę ubezpieczenia dziecka? 

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci do 18 roku życia jest bezpłatne i nie wymaga zawierania dodatkowych umów. Każda niepełnoletnia osoba powinna być jedynie zgłoszona do ubezpieczenia przez matkę, ojca lub opiekunów. Szpital, przychodnia czy pogotowie nie mogą na mocy ustawy odmówić udzielenia pomocy medycznej dzieci i młodzieży, którzy nie osiągnęli pełnoletniości.

Inną kwestią są ubezpieczenia dobrowolne, jakim jest ubezpieczenie dzieci NNW. W pierwszej kolejności należy rozważyć ofertę ubezpieczenia przedstawioną w szkole, przedszkolu lub żłobku. Wszystkie istotne informacje znajdują się w OWU. Często zdarza się tak, że grupowe ubezpieczenia mają bogatszą listę świadczeń i wyższe sumy ubezpieczenia.

Jeśli rodzic lub opiekun ma możliwość wykupienia dodatkowej, równoległej polisy NNW dla dziecka, może to zrobić indywidualnie u swojego agenta ubezpieczeniowego, w dowolnym towarzystwie lub sprawdzić możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej przez Internet u pośredników ubezpieczeniowych lub w banku, który prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla klientów posiadających konto.