Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Doradztwo podatkowe
ul. Armii Krajowej 12 /U6, 30-150 Kraków Bronowice, małopolskie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(12) 294 63 26
Może cię zainteresować
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska

Informacje

Opis działalności
Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej obsługi rachunkowo-podatkowej podmiotów gospodarczych związane z bieżącą działalnością firmy oraz różne formy usług z zakresu prawa podatkowego.
Produkty i usługi
Usługi związane z bieżącą obsługą firm:

* Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych Usługobiorcy
* Prowadzenie ksiąg i ewidencji dotyczących udokumentowanych przez Usługobiorcę operacji gospodarczych zaistniałych w toku prowadzonej działalności
* Sporządzanie deklaracji i zeznań służących do celów podatkowych i ZUS
* Prowadzenie stałego monitoringu przepisów prawa podatkowego i w tym zakresie do konsultowania ich z Usługobiorcą
* Kontrola umów i innych dokumentów sporządzanych przez podatników w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podatkowego.

Usługi wykraczające poza zakres bieżącej obsługi:
* Występowanie w imieniu podatników przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych
* Obrona interesów podatników w zakresie przeprowadzonych kontroli podatkowych
* Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych
* Opracowywanie wyjaśnień, odwołań i skarg do NSA
* Sporządzanie opinii w sprawach podatkowych dla podmiotów nie obsługiwanych przez Kancelarię
* Audyt podatkowy.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje praktycznie wszystkie zagadnienia podatkowe, z którymi w toku wykonywanej działalności spotykają się podmioty gospodarcze:
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):
- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- koszty reprezentacji i reklamy
- transakcje leasingowe
- przychody/koszty z tytułu odsetek i różnic kursowych
- rezerwy oraz wierzytelności odpisane jako nieściągalne
- rozliczenia strat podatkowych
- transakcje z podmiotami powiązanymi
- aporty, podziały, przekształcenia podmiotów
- likwidacja podmiotów
- przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatek od towarów i usług:
- analiza transakcji krajowych oraz międzynarodowych
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
- miejsce opodatkowania świadczonych usług
Marki i specjalizacje
Właścicielem Kancelarii jest licencjonowany doradca podatkowy. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem, chyba że szkoda wynikła z winy Klienta.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń