WESSLY Auditing & Consulting

Badanie sprawozdań finansowych, audyt projektów unijnych, doradztwo podatkowe.

Rewidenci i usługi audytorskie
ul. Irysowa 24a, 02-660 Warszawa Mokotów, mazowieckie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(22) 826 32 78
Adres korespondencyjny
ul. Irysowa 24a, 02-660 Warszawa Mokotów, mazowieckie

Informacje

O nas
WESSLY Sp. z o.o. jest firmą audytorską świadczącą usługi audytu finansowego i podatkowego.

W SEZONIE AUDYTORSKIM 2018/2019
ZBADALIŚMY SPRAWOZDANIA FINANSOWE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI (PLN):

• Aktywów: 1,162 mld
• Przychodów: 1,546 mld
• Zysków (strat) brutto 103 mln

Firma podjęła działalność w kwietniu 1990 roku jako "Wessly Uniservice" Business Consulting & Investment Services i była jedną z pierwszych prywatnych firm konsultingowych w Polsce.

W 1995 roku firma "Wessly Uniservice" została w całości wniesiona do spółki WESSLY Sp. zo.o., zarejestrowanej w roku 1990 w Warszawie. W tym samym roku Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1117.

W okresie dotychczasowej działalności audytorskiej WESSLY Sp. z o.o. zbadała ponad 550 sprawozdań finansowych oraz wykonała około 370 audytów podatkowych i audytów realizowanych ze środków unijnych, krajowych i zagranicznych dotacji celowych, a także opracowała ponad 250 opinii prawno-podatkowych, due diligence, feasibility studies, w tym wycen udziałów i innych wynikających z uzgodnionych procedur.

Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Wiesław Rozmysłowicz - doradca podatkowy,biegły rewident, publicysta w zakresie problematyki prawnopodatkowej i ekonomicznej.

Do realizacji procesów audytowych, wymiany informacji i opiniowania wykorzystujemy wymaganą przepisami oraz standardami dokumentację oraz procedury wewnętrzne WESSLY, które opracowaliśmy z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia współpracy z Klientami.

Audyty prowadzone są w oparciu o wymagania ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, z uwzględnieniem mających zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=WlhXKRy6LyQ
Opis działalności
WESSLY Sp. z o.o. jest firmą audytorską świadczącą usługi audytu finansowego i podatkowego. Istotnym obszarem działalności jest także doradztwo w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Produkty i usługi
AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY

Badanie sprawozdań finansowych
Celem badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie opinii biegłego rewidenta, potwierdzającej, że jest ono zgodne z przepisami i polityką rachunkowości oraz, że jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy.

Audyty projektów finansowanych z dotacji i funduszy unijnych
Audyt wykorzystania funduszy z dotacji służy uzyskaniu poświadczenia klienta, że projekt, który jest realizowany z takich środków spełnia wymagania i cel określone w umowie dotacji.

Audyty podatkowe
Efektem końcowym audytu podatkowego są korekty ujawnionych błędów i przeoczeń. W wydawanym w rezultacie audytu Raporcie lub Memorandum wskazujemy ujawnione błędy, przeoczenia i niedopełnienia obowiązków, które stanowią ryzyka w zakresie kalkulacji naliczeń i rozliczeń zobowiązań publicznoprawnych.

Przeglądy ksiąg rachunkowych
Przegląd systemu rachunkowości, stosowanych zasad, analizy i testy dokumentacji źródłowej w zakresie klasyfikacji, kwalifikacji, ewidencji i ocena kompletności, służą identyfikacji i ograniczeniu ryzyka braku rzetelności i wiarygodności ksiąg rachunkowych.

Analizy due diligence (pre-acquisition audit & managing risk)
Analizy due diligence (DD) służą ograniczeniu ryzyka związanego z inwestycjami w inne podmioty.

Badanie planów przekształceń, fuzji i podziałów
Plany połączeń, przekształceń i podziałów, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych powinny być poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Badania te służą weryfikacji rzetelności i zgodności planów z wymaganiami ustawowymi.

Wycena udziałów, firmy (goodwill), przedsiębiorstwa
Wyceny wartości udziałów akcji, firmy i goodwill oraz wartości przedsiębiorstwa dokonujemy każdorazowo z uwzględnieniem przeznaczenia wyceny.

DORADZTWO I EKSPERTYZ, W TYM OPINIE PRAWNOPODATKOWE

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE
Zakres usług zależy od Państwa potrzeb i oczekiwań.
Marki i specjalizacje
Usługi audytorskie, badanie sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg rachunkowych, audyty podatkowe, audyty dotacji unijnych, doradztwo podatkowe, ekspertyzy i analizy ekonomiczne, plany przekształceń, plany podziałów, plany połączeń, analizy due diligence, feasibility studies.
Certyfikaty
Potwierdzenie wpisu firmy WESSLY Sp. z o.o. na listę biegłych rewidentów oraz dyplom potwierdzający uhonorowanie firmy w 2007 roku w Berlinie przez BKR International za osiągnięcie i stosowanie przez WESSLY Sp. z o.o. ściśle profesjonalnych standardów i praktyk w procesach świadczenia swoich usług.

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń