Aktualizacja danych firmy:

Langer Józef Usługi Posadzkarskie
ul. Zielona 27, 42-287 Lubszaśląskie

Ochrona prywatności Użytkowników serwisu, w tym przedsiębiorców których dane są publikowane w serwisie Panorama Firm w jest dla WeNet sp. z o.o. i WeNet Group S.A. szczególnie ważna. Z tego względu wszyscy Użytkownicy serwisu panoramafirm.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. WeNet sp. z o.o. i WeNet Group S.A. jako administratorzy danych dbają o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane w serwisie internetowym panoramafirm.pl są wykorzystywane w celu realizacji doniosłego interesu społecznego, tj. zapewnieniu ogółowi społeczeństwa powszechnego i bezpłatnego dostępu do danych przedsiębiorców działających na rynku polskim, a także umożliwienia łatwego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami.

Mając na uwadze, że serwis Panorama Firm istnieje już od 1992 roku stale dostarczając najbardziej aktualne i uporządkowane dane o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, aby umożliwić realizację celów o których mowa powyżej, w tym ciągłego aktualizowania naszego serwisu, stosując najwyższe standardy ochrony danych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy poinformować Państwa o następującym:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: WeNet SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000116894, NIP: 521-01-25-377, REGON: 012110943 oraz WeNet Group SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000681163, NIP: 7010046065, REGON: 140756502 (dalej jako: Administratorzy).

  Kontakt z Administratorami możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Postępu 14a, 02-676 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@wenet.pl.

 2. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Wojciecha Zaręby. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratorów lub poczty elektronicznej na adres: iod@wenet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu budowy i rozwoju serwisu Panorama Firm. Poprzez budowę i rozwój serwisu Panorama Firm rozumiemy przetwarzanie danych w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. w zakresie umieszczenia Pani/Pana danych w serwisie Panorama Firm, ich publikacji, aktualizacji, usuwania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratorów oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
  2. w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego poprawiania serwisu Panorama Firm i pełnej realizacji nierozerwalnie związanej z działalnością Administratorów misji upowszechniania dostępu do aktualnych danych przedsiębiorców (art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratorów oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
  3. w zakresie udostępnienia danych o przedsiębiorcach znajdujących się w serwisie Panorama Firm w ustrukturyzowanym formacie w postaci bazy danych, w celach analitycznych oraz marketingowych swoim Zaufanym Partnerom, tj. podmiotom, którzy poddani zostali gruntownej ocenie pod kątem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratorów oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;  Aktualna Lista Zaufanych Partnerów;
  4. w zakresie zapewnienia kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z umieszczeniem Pana/Pani danych osobowych w serwisie Panorama Firm w formie wizytówki i zarządzaniem danymi umieszczonymi na wizytówce oraz sposobu ich prezentacji, jak również statystyką związaną z wyszukiwaniem i otwarciami Pani/Pana wizytówki - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratorów oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
  5. w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratorów oraz ich Partnerów, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów)
  6. w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratorów jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.
 4. W przypadku, gdy Pani/Pan zdecyduje się zamówić usługi Administratorów, które mają charakter odpłatny, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  2. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów);
  3. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach).
 5. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Zaufanym Partnerom Administratorów do celów marketingowych lub analitycznych;
  2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratorów lub ich Partnerów;
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, np. podwykonawcom usług Administratorów;
  5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Przetwarzane będą Pani/Pana kontaktowe dane osobowe zgromadzone w publicznych rejestrach i ewidencjach (w tym nazwa, dane kontaktowe i inne dane podane do publicznej wiadomości) - o ile ma to miejsce - udostępnione na Pani/Pana stronie internetowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji celów serwisu Panorama Firm, nie później niż przez okres do 3 lat od dnia wykreślenia Pani/Pana z publicznych rejestrów i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG i KRS);
  2. w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu Panorama Firm;
  3. w przypadku świadczenia usług na Pani/Pana rzecz - przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
  4. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług,
  5. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Panią/Pana, chyba że wcześniej złoży Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

  W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

 8. Administratorzy przekazują dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Administratorzy poinformują o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pani/Pana żądanie, Administratorzy udostępnią kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 9. Administratorzy nie przetwarzają szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratorów standardów w zakresie prywatności dostępne są w Polityce Prywatności.

WeNet sp. z o.o.
ul. Postępu 14A
02-676 Warszawa
panoramafirm.pl
Biuro Obsługi Klienta
Tel. +48 22 457 30 95
Sąd Rej. dla m. st Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000116894
Kapitał zakładowy 12.469.000 zł
NIP 521-01-25-377
Newsletter