"Geo-Monitoring" Wojciech Łopka

Geolodzy i geofizycy
ul. Skłodowskiej-Curie 2, 84-230 Rumia pomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
795 591 751
510642509
Adres korespondencyjny
ul. Skłodowskiej-Curie 2, 84-230 Rumia pomorskie

Informacje

O nas
GEOTECHNICZNE PRACE POLOWE:
- Badania gruntów dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych,
- Badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Badania gruntów dla potrzeb posadowienia obiektów inżynierskich,
- kontrole zagęszczenia gruntów,
- odbiory gruntów w wykopach,
- odkrywki fundamentów,
- nadzory nad robotami geotechnicznymi i geoinżynieryjnymi.

DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE:
- opinie geotechniczne,
- dokumentacje badań podłoża gruntowego,
- projekty geotechniczne,
- ekspertyzy dotyczące spękań budynków,
- ekspertyzy dotyczące zalanych i zawilgoconych budynków,
- projektowanie odwodnień budowlanych,
- badania laboratoryjne gruntów i wody.

ANALIZA NUMERYCZNA ZAGADNIEŃ GEOTECHNICZNYCH:
- analizy stateczności skarp, nasypów, wykopów i osuwisk,
- prognozy zasięgu oddziaływania głębokich wykopów,
- analizy stateczności obiektów budownictwa wodnego (wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne),
- prognozy osiadań obiektów geotechnicznych.

PROJEKTY MONITORINGU:
- projekt lokalizacji punktów obserwacyjnych,
- harmonogram obserwacji,
- metodę i dokładność obserwacji,
- sposób przedstawienia końcowych wyników obserwacji.

POMIARY DEFORMACJI:
- badania deformacji fundamentów i podłoża gruntowego obiektów uszkodzonych,
- badania stateczności skarp naturalnych i obwałowań,
- badania stateczności wałów przeciwpowodziowych,
- badanie osiadań na terenach o zmiennym poziomie wód gruntowych,
- deformacje konstrukcji,
- deformacje podłoża gruntowego,
- deformacje górotworu,
- monitoring obiektów zabytkowych,
- monitoring w strefie oddziaływania głębokich wykopów,
- pomiary deformacji ścian oporowych,
- pomiary deformacji ścianek szczelnych,
- pomiary przemieszczeń pionowych fundamentów.
Opis działalności
Usługi z zakresu geotechniki, monitoringu geotechnicznego i budowlanego, geologii inżynierskiej
Produkty i usługi
GEOLOGIA INŻYNIERSKA:
- Pełen zakres terenowych badań geologiczno-inżynierskich,
- Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla wszystkich rodzajów budownictwa,
- Dozór terenowy nad robotami geologiczno – inżynierskimi.

HYDROGEOLOGIA I HYDROLOGIA:
- Wykonywanie studni,
- Projektowanie i wykonywanie piezometrów,
- Projektowanie i wykonywanie odwodnień budowlanych,
- Opracowywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych,
- Opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu i cieków,
- Operaty wodnoprawne.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych dla składowisk odpadów, stacji paliw i innych obiektów mogących zanieczyszczać wody podziemne
- Pobieranie próbek gruntów i wód gruntowych do badań laboratoryjnych na zawartość metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych zanieczyszczeń
- Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko
Marki i specjalizacje
- Geotechniczne prace polowe,
- Dokumentowanie geotechniczne,
- Geologia inżynierska,
- Hydrogeologia i hydrologia,
- Ochrona środowiska.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych lokalizacjach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń