Zanim możliwe będzie zbudowanie jakiegokolwiek obiektu mieszkalnego konieczne jest jego zaprojektowanie. Projekt domu z kolei tworzony jest na podstawie opinii geotechnicznej. Żeby ją uzyskać niezbędne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych. Polegają one na wykonywanie próbnych odwiertów w celu zbadania wody gruntowej i ziemi. Na czym dokładnie polegają te badania oraz jaki konkretnie jest ich cel?

Czym jest badanie geotechniczne gruntu?

Celem badań geotechnicznych gruntu jest ustalenie wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykonywanie takich badań umożliwia pozyskanie informacji na temat rodzajów gruntów znajdujących się na danym obszarze, głębokości umiejscowienia poszczególnych warstw gruntu oraz warstwy nośnej, poziomu wód gruntowych oraz zobaczenia jakie są jego wahania. Poza tym badania geotechniczne umożliwiają dowiedzenia się, czy na danym gruncie są się stawiać obiekty budowlane oraz jakie fundamentowanie jest konieczne, aby zachowana była stabilność budynku i by był on bezpieczny dla użytkowników.

W trakcie badań geotechnicznych wykonuje się co najmniej trzy otwory badawcze na danym terenie. Ich głębokość musi przekraczać dwa metry poniżej przewidywanego poziomu fundamentów. W przypadku obiektów budowlanych niepodpiwniczonych ta głębokość zwykle wynosi około trzech metrów. Z wykonanych odwiertów pobiera się grunt i wodę. Jeśli próbki te budzą jakiekolwiek zastrzeżenia, wysyła się je na badania laboratoryjne. W przypadku natrafienia na niespoiste grunty (piaski lub żwiry), konieczne jest określenie ich zagęszczenia. W tym celu niezbędne jest sondowanie polegające na wbijaniu, wciskaniu i wkręcaniu sondy w ziemię.

W jakim celu przeprowadza się badania geotechniczne gruntu?

Z badań geotechnicznym następnie wykonuje się opinię geotechniczną. Składa się ona z części graficznej i opisowej. Opinia geotechniczna daje możliwość prawidłowego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów obiektu budowlanego. Na jej podstawie określa się głębokość fundamentów, a także sugeruje się jego rodzaj i izolację.

Dokument ten stanowi dla projektantów podstawę do ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu. W Polsce domy jednokondygnacyjne oraz dwukondygnacyjne jednorodzinne i inne budynki gospodarcze zwykle zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia skomplikowanych warunków wodno-gruntowych, projektant ma prawo zmienić kategorię na drugą lub trzecią.

Kto przeprowadza badania geotechniczne?

Przed rozpoczęciem budowy domu badania geotechniczne gruntu powinny zostać wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną. Taką jest Przedsiębiorstwo Usługowe Geotim. Do obowiązków geotechnika należy przygotowanie wszelkiej dokumentacji geotechnicznej, która złożona jest z mapy działki wraz z uwzględnieniem miejsc badań, przekroje geotechniczne przedstawiające budowę geologiczną ziemi, informacje o poziomie wody gruntowej, a także parametry geotechniczne gruntu i wnioski z badań.