Alimenty to temat, który dotyczy wielu rodzin w Polsce. W sytuacji rozstania rodziców, alimenty stają się istotnym elementem wsparcia dzieci, które mają zagwarantować im odpowiedni poziom życia oraz zapewnić realizację ich potrzeb. Pomoc w kwestiach związanych z alimentami oferuje Kancelaria Adwokacka Katarzyna Jarosz. W artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z alimentami, takie jak obowiązek alimentacyjny, czy sposób ich ustalania.

Obowiązek alimentacyjny i jego podstawy prawne

Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tymi regulacjami, rodzice mają obowiązek utrzymania swoich dzieci co najmniej do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a w przypadku gdy mimo swoich możliwości pełnoletnie dzieci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać -dłużej.  Co istotne obowiązek alimentacyjny orzeczony wyrokiem sądu czy też umową alimentacyjną w formie aktu notarialnego nie wygasa z mocy prawa, czyli sam z siebie po spełnieniu określonych przesłanek, ale wymagane jest jego formalne uchylenie. Obowiązek ten dotyczy zarówno rodziców biologicznych, jak i adopcyjnych. Warto również dodać, że alimenty nie są wyłącznie świadczeniem finansowym – mogą obejmować także opiekę, wychowanie czy pomoc materialną.

Ustalanie wysokości alimentów

Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie dla każdej sytuacji i zależy od wielu czynników. Sąd bierze pod uwagę zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości finansowe rodziców. W praktyce oznacza to, że alimenty powinny być wystarczające do zapewnienia dziecku odpowiedniego poziomu życia, ale jednocześnie nie mogą przekraczać możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do płacenia. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd może uwzględnić m.in. koszty utrzymania dziecka, jego wiek, stan zdrowia czy ewentualne potrzeby związane z edukacją.

Porozumienie rodziców a orzeczenie sądu

W przypadku gdy rodzice dojdą do porozumienia w kwestii alimentów na rzecz dziecka, mogą zawrzeć umowę alimentacyjną. Taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej i powinna precyzować wysokość świadczeń oraz terminy ich płatności. Jeśli jednak rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, sprawa trafia na drogę sądową. Sąd rodzinny orzeka wówczas o wysokości alimentów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Pomoc w kwestiach związanych z alimentami oferuje Kancelaria Adwokacka Katarzyna Jarosz.

Egzekucja należności alimentacyjnych

Niestety, nie zawsze alimenty są płacone przez zobowiązanego rodzica w terminie i zgodnie z ustaleniami. W takiej sytuacji możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Egzekucja alimentów może być prowadzona przez komornika sądowego na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest np. orzeczenie sądu. Warto zaznaczyć, że dłużnik alimentacyjny może być również karany na podstawie przepisów Kodeksu karnego za niewywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego.