Badania hydrogeologiczne stanowią nieodzowny element planowania większych i mniejszych inwestycji budowlanych – począwszy od projektowania studni użytkowych, na budowie dróg i zakładów przemysłowych kończąc. Informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy warunkują sposób prowadzenia prac budowlanych i weryfikują zasadność metod uwzględnionych w pierwotnym projekcie. Więcej na temat badań hydrogeologicznych opowie specjalista z firmy EKOID w Katowicach.

Jak wody podziemne wpływają na nasze codzienne życie?

Hydrogeologia to nauka, która zajmuje się wodami podziemnymi, ich pochodzeniem i oddziaływaniem na inne warstwy podłoża. Dziedzina ta w duże mierze ma charakter badawczy, a formułowanie fachowych opinii o stanie wód podziemnych, nie byłoby możliwe bez wykonywania odwiertów, analizy laboratoryjnej pobranych próbek i testów przeprowadzanych przy pomocy urządzeń radarowych. Tym właśnie zajmują się hydrogeolodzy z firmy EKOID, która na co dzień współpracuje z małymi, średnimi i dużymi zakładami przemysłowymi.

Wody podziemne, ich lokalizacja, a także przydatność użytkowa, mają duży wpływ na organizację życia człowieka, również w aspekcie biznesowym. Firmy, które zajmują się realizacją inwestycji budowlanych, zlecają firmie EKOID opracowanie ekspertyz hydrogeologicznych w celu uzyskania rzetelnych informacji, czy na danym terenie można bez przeszkód budować drogę/budynek, czy też konieczne będzie zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci osuszenia terenu, zagęszczenia gruntu czy wzmocnienia fundamentów. Ekspertyzy hydrogeologiczne przydają się również w poszukiwaniu źródeł wody nieskażonej działalnością człowieka.

Dlaczego warto współpracować z firmą EKOID?

Załoga wspomnianego wyżej przedsiębiorstwa składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny geologii, hydrogeologii, geofizyki i ochrony środowiska. Firma EKOID dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym, które umożliwia jej wykonywanie zarówno prostych, jak i zaawansowanych badań gleby i naturalnych warstw wodonośnych.

Jakie analizy z dziedziny hydrogeologii firma EKOID przeprowadza najczęściej? Jest to ocena jakości gruntów i wód gruntowych wraz z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich, substancji ropopochodnych i innych związków, które mogą negatywnie wpływać na jakość gleby i wody gruntowej. Firma EKOID służy swoim klientom fachowym doradztwem w zakresie zalecanych badań i terminowo wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Opracowywane przez nią ekspertyzy wyróżniają się skrupulatnością i są ważnym elementem dokumentacji budowlanej.