Nad poprawnością przebiegu budowy czuwa wiele osób. Jedną z nich jest geodeta, który w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji zajmuje się nie tylko wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych oraz inwentaryzacyjnych. Jego działanie polega również na sporządzeniu mapy do celów projektowych, a także wytyczeniu punktów charakterystycznych obiektu na terenie działki przed rozpoczęciem robót.

Mapa do celów projektowych

To pierwsze usługa geodezyjna, która mieści się w obsłudze inwestycji. Jest ona potrzebna do wykonania projektu na przykład budynku przez architekta, a także uzyskania pozwolenia na budowę. Tworzy się ją na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej, stanowiącej własność państwową i zawierającej dane takie jak: ewidencja gruntów, ich zagospodarowanie, a także uzbrojenie. W przeciwieństwie do niej mapa do celów projektowych dotyczy tylko i wyłącznie obszaru, na którym ma powstać nowy obiekt. Jej ważność upływa z chwilą, gdy na danym terenie zajdą zmiany w jego zagospodarowaniu. W takim przypadku następuje konieczność stworzenia nowej.

Tyczenie obiektu budowlanego

To moment, w którym wykonuje się tak zwane pomiary realizacyjne, które umożliwiają wskazanie punktów charakterystycznych, które umożliwią zgodne z projektem umiejscowienie obiektu na działce budowlanej. Wykonuje się je jedną z dwóch metod: ław drutowych bądź kołków. Ten proces odbywa się już po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na rozpoczęcie prac. Dzięki temu przyszły budynek lub przyłącze nie będą kolidować z obecnymi już w obrębie elementami otoczenia. Od tego momentu rozpoczyna się właściwa geodezyjna obsługa inwestycji. W tego typu usługach specjalizuje się na przykład pracownia geodezyjna AMBiG, zlokalizowana na terenie Starogardu Gdańskiego. Sposób wykonanego tyczenia, jak i liczba wyznaczanych punktów oraz osi zależy przede wszystkim od rodzaju inwestycji, a także stopnia jej skomplikowania.

Inwentaryzacja powykonawcza

Ma miejsce już po zakończeniu prac budowlanych, ale jeszcze przed zezwoleniem na oddanie obiektu do użytku. Praca geodety na tym etapie polega na wykonaniu ponownych pomiarów i zestawieniu ich z tymi, które posłużyły do wykonania mapy do celów projektowych oraz realizacyjnymi. W ten sposób tworzy się obraz ewentualnych odchyleń, które powstały w trakcie trwania robót na działce. Pozwala to także zweryfikować poprawność usadowienia fundamentów na gruncie. Wszystkie uwagi są spisywane w postaci opracowania kartograficznego oraz operatu geodezyjnego, stanowiących załączniki do wniosku o końcowy odbiór inwestycji. Umożliwiają one przede wszystkim naniesienie właściwych zmian na mapie zasadniczej.