Obiekty inżynierskie, tak jak wszystkie obiekty budowlane muszą być zaprojektowane przez uprawnione biura architektoniczne. Prace projektowe wymagają szczególnej wiedzy i doświadczenia, tym bardziej że od ich jakości zależy bezpieczeństwo użytkowania obiektów. Przeczytaj i dowiedz się, jakie normy i wymogi techniczne muszą spełniać obiekty inżynierskie.

Czym są obiekty inżynierskie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie do obiektów inżynierskich zalicza się przede wszystkim takie obiekty infrastruktury drogowej jak mosty, wiadukty i tunele oraz przepusty przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych oraz konstrukcje oporowe, przez które rozumie się budowle przeznaczone do utrzymywania w stanie stateczności uskoku gruntów zastanych lub nasypowych. Obiektami inżynierskimi są również obiekty przemysłowe i handlowe oraz oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i inne konstrukcje do gromadzenia i przetwarzania wody i ścieków.

Kto zajmuje się projektowaniem obiektów inżynierskich?

Specjalistyczne projektowanie obiektów inżynierskich wymaga szczególnej znajomości norm, przepisów prawa budowlanego oraz ogromnej wiedzy inżynierskiej. Dlatego projektowaniem obiektów drogowych, przemysłowych i hydrotechnicznych zajmują się specjalistyczne pracownie architektoniczne, które gwarantują prawidłowe wykonanie projektu, jego właściwą realizację oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektów. Dobrym przykładem profesjonalistów jest Biuro Konstrukcyjne Bogdan Adamczyk w Szczecinie, które zajmuje się projektowaniem konstrukcji budowlanych oraz projektowaniem zbiorników wodnych.

Normy i wymogi obiektów inżynierskich

Wspomnienie wczesnej rozporządzenie zastało znowelizowane w 2019 roku przez Ministra Infrastruktury i jest aktualnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym warunków technicznych obiektów inżynierskich. Oprócz tego, konstrukcje budowlane, przemysłowe i hydrotechniczne muszą być projektowane z najlepszą wiedzą inżynierską zgodnie z wymogami technicznymi przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego i przepisów wynikających z innych ustaw, a także wymagań Polskich Norm.