Władza rodzicielska to odpowiedzialność i uprawnienia, jakie przysługują rodzicom wobec swoich dzieci. W związku z tym pojawia się wiele kwestii prawnych, które warto znać i rozumieć. Wsparcie w kwestiach związanych z władzą rodzicielską oferuje Kancelaria Adwokacka Magdalena Karpowicz-Hołubecka. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze z nich, takie jak pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to jedna z najbardziej drastycznych decyzji, jaką może podjąć sąd rodzinny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadnione przekonanie, że dalsze pozostawanie dziecka w rodzinie zagraża jego dobru. Przyczyną takiej decyzji mogą być m.in. ciężkie zaniedbania wychowawcze, nadużywanie przysługujących uprawnień czy długotrwałe nierealizowanie obowiązków rodzicielskich.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na tym, że sąd rodzinny może zadecydować o ograniczeniu pewnych uprawnień i obowiązków rodzica wobec dziecka. Ograniczenie to może dotyczyć m.in. prawa do wykonywania opieki nad dzieckiem, decydowania o jego wychowaniu czy zarządzania jego majątkiem. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być stosowane, gdy istnieje uzasadnione przekonanie, że dalsze pełne wykonywanie władzy rodzicielskiej zagraża dobru dziecka.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej to czasowe pozbawienie rodzica uprawnień i obowiązków wynikających z tej władzy. Zawieszenie może nastąpić, gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków z powodu choroby, pobytu za granicą czy innych ważnych przyczyn. W takim przypadku sąd rodzinny może zawiesić władzę rodzicielską na określony czas lub do ustania przyczyny zawieszenia.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Przywrócenie władzy rodzicielskiej jest możliwe po wcześniejszym jej pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu. Aby przywrócić pełną władzę rodzicielską, należy wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego. Sąd oceni, czy dalsze wykonywanie władzy rodzicielskiej nie zagraża dobru dziecka i czy rodzic jest już w stanie właściwie wykonywać swoje obowiązki. Pomoc w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej oferuje Adwokat Magdalena Karpowicz-Hołubecka.

Odebranie dziecka

W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest zagrożone, organy opiekuńcze mają prawo do interwencji i odebrania dziecka z rodziny. Odebranie dziecka może nastąpić zarówno w przypadku pozbawienia, ograniczenia czy zawieszenia władzy rodzicielskiej, jak i bez takiej decyzji sądu. Odebranie dziecka może mieć miejsce również na wniosek rodzica, który nie jest w stanie samodzielnie zapewnić mu odpowiednich warunków.