Remonty nawierzchni asfaltowych są częstym widokiem na polskich drogach. Rodzajów uszkodzeń, które kwalifikują daną trasę do naprawy, jest wiele, a tego typu zadania wykonują firmy robót ziemnych takie jak BET-POL z Rybnika. Specjaliści z tego przedsiębiorstwa przedstawiają w dalszych częściach artykułu metody remontowania dróg z asfaltu. Inne stosowane są bowiem przy deformacjach trwałych, a odmienne w przypadku spękań nawierzchni.

Rodzaje uszkodzeń nawierzchni asfaltowych

Specjaliści z firmy robót drogowych BET-POL tłumaczą, że nawierzchnie asfaltowe ulegają zniszczeniom, a także zużyciu na skutek różnych czynników. Na ich żywotność mają wpływ warunki klimatyczne, natężenie ruchu drogowego czy też wyjściowa jakość wykonania danej drogi. Jeśli chodzi zatem o rodzaje uszkodzeń, które kwalifikują nawierzchnię asfaltową do remontu lub przebudowy, zalicza się do nich:

 • deformacje trwałe strukturalne,

 • deformacje trwałe lepkoplastyczne (np. koleiny i tarki),

 • spękania odbite,

 • spękania zmęczeniowe,

 • spękania niskotemperaturowe,

 • zniszczenia powierzchniowe (np. ubytek ziaren asfaltu czy utrata jego szorstkości).

Fachowcy firmy BET-POL dodają, że w procesie kwalifikowania danej nawierzchni do remontu lub przebudowy ważna jest specjalistyczna analiza jej stanu technicznego oraz funkcji użytkowych. Metody naprawy wyznaczane są zatem po:

 • ocenie wizualnej nawierzchni,

 • identyfikacji uszkodzeń,

 • badaniu równości poprzecznej i podłużnej,

 • badaniu nośności i właściwości przeciwpoślizgowych.

Trzy podstawowe metody remontu lub przebudowy drogi

Remonty lub przebudowy dróg mogą być wykonywane na trzy różne sposoby. Specjaliści firmy robót drogowych BET-POL wyjaśniają, że projektanci, inwestorzy i wykonawcy mogą podjąć decyzję o:

 1. Przykryciu istniejącej nawierzchni nowymi warstwami konstrukcyjnymi.

 2. Wymianie warstw bez zmiany niwelety.

 3. Częściowej wymianie warstw i podniesieniu niwelety.

Technologie remontowania dróg

Uszczegóławiając, w przypadku decyzji o remoncie nawierzchni asfaltowej konkretna technika naprawcza dobierana jest ściśle do rodzaju uszkodzenia, jego zakresu oraz intensywności występowania. Jakie technologie proponuje zatem zespół BET-POL? Firma ta oferuje:

 • Przy uszkodzeniach powierzchniowych: naprawę cząstkową, powierzchniowe utrwalenie, cienką warstwę ścieralną na zimno, cienką warstwę ścieralną na gorąco.

 • Przy deformacjach trwałych: frezowanie częściowe, frezowanie i przykrycie powierzchniowym utrwaleniem, frezowanie i przykrycie cienką warstwą ścieralną na zimno, frezowanie i przykrycie cienką warstwą ścieralną na gorąco, wyrównanie cienką warstwą, termoprofilowanie warstwy ścieralnej, remixing warstwy ścieralnej lub remixing plus warstwy ścieralnej, wymianę warstw.

 • Przy spękanych nawierzchniach: wypełnienie pęknięcia metodą pasmową bez frezowania, wypełnienie pęknięcia poszerzonego przez frezowanie, przykrycie pęknięcia taśmą uszczelniającą, remixing otwartych spoin technologicznych, naprawę pęknięcia z zastosowaniem geosyntetyków – iniekcja zaprawą cementową, naprawę pęknięć odbitych z zastosowaniem geosyntetyków – naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy bitumiczne, naprawa poprzecznego pęknięcia odbitego z zastosowaniem geosyntetyków – naprawa płytka.