Dobry stan techniczny budynku to gwarancja bezpieczeństwa w trakcie jego użytkowania. Stan techniczny poszczególnych elementów budynku można ocenić, poddając go regularnym przeglądom budowlanym. Według prawa, obowiązek poddawania obiektu budowlanego systematycznej kontroli, ciąży na jego właścicielu lub zarządcy. Jak często należy wykonywać przeglądy budowlane? Jakie usterki w trakcie przeglądów budowlanych wykrywane są najczęściej?

Przeglądy budowlane – normy prawne

Zasady utrzymania obiektów budowlanych, określa Ustawa Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a także z wymaganiami ochrony środowiska. To właściciel powinien utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do jego pogorszenia się.

Odpowiedzialność za stan obiektu, nałożona na jego właściciela lub zarządcę, powiązana jest z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, co z kolei związane jest z koniecznością poddawania budynku regularnym kontrolom.

Rodzaje przeglądów budowlanych

Przeglądy budynków wykonywane są w celu skontrolowania i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania występujące w trakcie eksploatacji obiektu.

Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę:

  • półrocznej kontroli okresowej (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy 2000 m2 lub obiektów o powierzchni dachu od 1000 m2),

  • rocznej kontroli okresowej,

  • pięcioletniej kontroli okresowej budynku.

Kto może wykonać okresowy przegląd budynku?

Przeglądy budowlane powinny być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby, legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Godną polecenia firmą, oferującą okresowe przeglądy budowlane budynków mieszkalnych i użytkowych, jest BAKS z Katowic. Każdorazowo po kontroli sporządzany jest protokół z przeglądu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz uzupełniana jest książka sprawdzanego obiektu.

Jakie usterki w trakcie przeglądów budowlanych wykrywane są najczęściej?

Wśród usterek wykrywanych najczęściej w trakcie przeglądów budowlanych, wymienić warto:

  • uszkodzenia elementów konstrukcyjnych (pęknięcia ścian, pionowe rysy, skrzywienia powierzchni i krawędzi),

  • nieszczelności instalacji gazowej,

  • uszkodzenia instalacji elektrycznej (zwarcia, uszkodzone przewody),

  • niedrożne przewody kominowe, wentylacyjne.