W przypadku niektórych rodzajów obiektów budowlanych wymagane jest przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków. Przykładem firmy specjalizującej się w usługach nadzoru budowlanego oraz przeprowadzaniu badań technicznych obiektów budowlanych jest przedsiębiorstwo Wis-Bud w Opolu. Na czym one polegają? Co sprawdzane jest podczas przeglądu technicznego budynku?

Przegląd techniczny budynku świetle prawa

Przegląd techniczny budynków ma stwierdzić czy dany obiekt budowlany może być dalej użytkowany w sposób bezpieczny i niezagrażający życiu i zdrowiu jego użytkowników. Jak podkreśla ekspert z firmy Wis-Bud Usługi Ogólnobudowlane i Zarządzanie Nieruchomościami inż. Witold Sierka:

W ustawie prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. znajdują się konkretne wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli, jak również częstotliwości ich wykonywania. W efekcie przeprowadzonych badań zostaje spisany protokół przeglądu budowlanego, który  przekazywany jest zarządcy lub właścicielowi nieruchomości.

Co podlega kontroli podczas badania technicznego budynków?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w firmie Wis-Bud świadczącej kompleksowe usługi ogólnobudowlane i zarządzanie nieruchomościami od 2007 roku wynika, że właściciel bądź zarządca nieruchomości, obiektu użyteczności publicznej, budynku wielkopowierzchniowego powinien nie rzadziej niż raz w roku poddać kontroli stan techniczny budynku. Zbadać elementy obiektu i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacje i urządzenia służących ochronie środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Kontroli podlegają: pokrycie dachowe, elewację, systemy odprowadzania wody opadowej, a także balkony, tarasy, daszki. W budynkach powyżej 2000 m2 powierzchni użytkowej albo takich, których wielkość dachu przekracza 1000 m2  kontrole muszą odbywać się 2 razy do roku. Co 5 lat kontroluje się estetykę budynku i jego bezpośrednie otoczenie, a przegląd podstawowy rozszerza się o sprawdzenie instalacji odgromowej i elektrycznej.